Grab­bar­na som kan allt om hår

Det finns en sa­long i Ro­te­bro cent­rum som är när­mast unik. Ed­die Ikekwe och Ne­cher Garib kan näm­li­gen fixa till bå­de afro­hår och rakt hår.

Vi i Tensta - - HÄLSA & SKÖNHET -

e hyr sto­lar på Sa­long Adri­an som ägs av Ne­chers far och lig­ger i sam­ma byggnad som Ro­te­bro vård­cen­tral. Ed­die Ikekwe be­skri­ver det som att vän­ner kan gå hit och få si­na hår klipp­ta, oav­sett om hår­typ. Här syns där­med al­la sor­ters män­ni­skor – unga, gam­la, kvin­nor, män. Den upp­de­la­de fri­sörs­värl­den bryts.

– Den här sa­long­en blir li­te som and­ra ar­bets­plat­ser ser ut i öv­rigt, me­nar Ed­die.

När Ed­die Ikekwe och Ne­cher Garib träf­fa­des fick de den ge­men­sam­ma idén om att kun­na fixa bå­de kun­der­nas afro­hår och ra­ka hår.

– Det bör­ja­de med att jag träf­fa­de Ne­cher när han job­ba­de som lär­ling på en fri­sör­ut­bild­ning. Vi con­nec­ta­de där, sä­ger Ed­die.

Att bå­da två be­sit­ter kun­ska­per om hår­ty­per­na gör sa­long­en smått unik.

– Det är vi och kans­ke en till sa­long i Stock­holm som rik­tar in sig till bå­da grup­per­na, me­nar Ed­die Ikekwe.

Ed­die har lång er­fa­ren­het av klip­pa hår. Han bör­ja­de med att klip­pa lag­kam­ra­ter när han spe­la­de basket. Ryk­tet bör­ja- de se­dan att spri­da sig. Vad som bör­ja­de som en syss­la in­om vän­skaps­kret­sen väx­te till att han bör­ja­de klip­pa fri­sy­rer i ar­tis­ters mu­sik­vi­de­os och även klip­pa kän­di­sar till var­dags.

– Jag har klippt Jeff­rey Tay­lor (bas­ket­spe­la­re) och Kim Cea­sa­ri­on (ar­tist), sä­ger Ed­die ut­an att för den skull skry­ta på nå­got sätt.

Sa­long Adri­an ha­de ny­öpp­ning ti­di­ga­re un­der hös­ten och flyt­ta­de 50 me­ter från si­na gam­la lo­ka­ler i sam­ma byggnad.

Ed­die bor i Häs­sel­by och Ne­cher bor i He­le­nelund.

Det är vis­sa skill­na­der på afro­hår och rakt hår. För att få till en bra afro­fril­la mås­te fri­sö­ren tän­ka på oli­ka sa­ker, som att gär­na fram­hä­va linjer och att afro­hår är tjoc­ka­re.

– Det är li­te oli­ka tek­ni­ker och små­sa­ker som är skill­na­den, sä­ger Ed­die.

Ed­di­es kol­le­ga Ne­cher Garib kan ock­så klip­pa fle­ra hår­ty­per. Han ut­mär­ker sig dess­utom i att ha ge­säll­brev som bar­be­ra­re.

– Jag är den fjär­de i Sve­ri­ge som har ge­säll­brev som bar­be­ra­re, sä­ger Ne­cher Garib.

För det är yt­ter­li­ga­re en sak som gör sa­long­en unik – det är en bar­be­rarsa­long ock­så. Jo­nas Carls­son

SA­LONG­EN. Så här ser det ut ut­i­från.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.