Un­der­sök­ning­en i kort­het

Vi i Tensta - - BOSTAD -

51 pro­cent av hy­res­gäs­ter­na skul­le vil­ja by­ta bo­en­de­form från hy­res­rätt till att äga sitt bo­en­de. En­dast 31 pro­cent av de som hyr me­nar att de har möj­lig­het att kö­pa ett bo­en­de lik­nan­de det som de hyr. 66 pro­cent sva­rar att de in­te alls har möj­lig­het att hy­ra ett bo­en­de lik­nan­de det som de äger idag. Var fjär­de bo­stads­kon­su­ment upp- le­ver att bo­stads­si­tu­a­tio­nen på den ak­tu­el­la or­ten i all­ra högs­ta grad på­ver­kar de­ras möj­lig­he­ter att flyt­ta för ar­be­te el­ler stu­di­er. För hy­res­gäs­ter är siff­ran 32 pro­cent.

14 pro­cent av hy­res­gäs­ter­na sva­rar att för­hål­lan­de­na på bo­stads­mark­na­den i hög grad har hind­rat dem att ta ett jobb el­ler ut­bil­da sig på an­nan ort än där de bor idag.

För de som bor i bo­stads­rätt är an­de­len åt­ta pro­cent och för de som bor i vil­la/rad­hus är mot­sva­ran­de an­del fem pro­cent.

En­ligt SCB var det to­ta­la an­ta­let flyt­tar i Sve­ri­ge un­der för­ra året 1 405 594 styc­ken.

I ge­nom­snitt har det un­der det se­nas­te de­cen­ni­et skett 150 000 över­lå­tel­ser per år i det äg­da be­stån­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.