Råd­gi­va­ren sä­ger upp sig

Bud­get- och skuldråd­gi­va­ren slu­tar i Spånga-Tens­ta

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

– Just nu har jag 169 ak­tu­el­la ären­den.

Ze­es­han Mi­an har ar­be­tat i 19 år i stads­de­len och de sista åren som skuld- och bud­getråd­gi­va­re.

– Det vik­ti­gas­te jag gör är att lug­na män­ni­skor. Sä­ger att de in­te ska va­ra räd­da för Kro­no­fog­den, det går att lö­sa pro­ble­met. När de går här­i­från bru­kar de sä­ga att de kan so­va lugnt.

Of­ta hand­lar det om obe­tal­da te­le­fon­räk­ning­ar, un­der­hålls­skul­der el­ler kre­dit­korts­skul­der.

– Vis­sa ban­ker ger lån all­de­les för lätt, kon­sta­te­rar Ze­es­han Mi­an.

De som kan be­ta­la, mås­te be­ta­la. De som in­te kan, får an­stånd.

– Jag hjäl­per dem att skri­va en av­be­tal­nings­plan till ban­ker och in­kas­so­bo­lag. Om ban­ken in­te går med på det, så sö­ker vi skuldsa­ne­ring hos Kro­no­fog­den.

Un­der fem års tid mås­te den skyl­di­ge le­va på ex­i­stensmi­ni­mum. Om de tjä­nar nå­got över ex­i­stensmi­ni­mum går peng­ar­na di­rekt till av­be­tal­ning av skul­den.

Hit­tills i år har Ze­es­han Mi­an sa­ne­rat skul­der för 28,5 mil­jo­ner.

– Jag är en sif­fer­män­ni­ska och jag äls­ka r mitt jobb. Men jag vill in­te att hal­va min ar­bets­tid ska gå till att stå i re­cep­tio­nen som sam­hälls­väg­le­da­re.

Per­so­nen som ska ef­ter­trä­da ho­nom har han in­te träf­fat.

– Nej, det har jag in­te. Vi får se hur det går. När jag bör­ja­de det här job­bet, så gick jag sex må­na­der pa­ral­lellt med en er­fa­ren bud­getoch skuldråd­gi­va­re in­nan jag an­sva­ra­de för eg­na ären­den.

Den sista no­vem­ber slu­tar Ze­es­han Mi­an.

– Den här för­änd­ring­en kom­mer att drab­ba med­bor­gar­na hårt, det är all­de­les klart.

”Hit­tills i år har Ze­es­han Mi­an sa­ne­rat skul­der för 28,5 mil­jo­ner.”

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

SKULDSA­NE­RING. Ze­es­han Mi­an är skuld- och bud­getråd­gi­va­re i Spånga-Tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.