Ny­bliv­na för­äld­rar får be­sök

Vi i Tensta - - NYHETER -

Fa­mil­jer i Rinkeby som får sitt förs­ta barn kan, om de vill, få be­sök av barn­sjuk­skö­ters­ka och för­äld­raråd­gi­va­re. Hem­be­sö­ken upp­skat­tas av för­äld­rar­na vi­sar en rap­port som ut­vär­de­rat sats­ning­en, skri­ver Stock­holms stad.

Första­gångs­för­äld­rar i Rinkeby er­bjuds sex hem­be­sök un­der bar­nets förs­ta 15 må­na­der. De som vill får be­sök av en barn­sjuk­skö­ters­ka från bar­na­vårds­cen­tra­len och en för­äld­raråd­gi­va­re från so­ci­al­tjäns­ten. Syf­tet är bland an­nat att öka för­äld­rars kun­skap om barns be­hov, främ­ja sam­spel mel­lan barn och för­äld­rar och be­rät­ta om vil­ket stöd sam­häl­let kan ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.