12 NO­VEM­BER

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Kul­tur­sko­lan, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7, 12 no­vem­ber kl 13.00. Gu­ji Gu­ji (från 3 år), Bou­le­vard­te­a­tern – fritt ef­ter Chih-Yu­an Chen pris­be­lön­ta bok. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

Unikt mu­sik­mö­te på Eg­ge­by Gård Två sång­a­re och två in­stru­men­ta­lis­ter i ett unikt mu­sik­mö­te. Pro­gram­met in­ne­hål­ler så­väl kur­disk och ara­bisk mu­sik som svensk folk­mu­sik och cool jazz. Ta­ra Rasul – sång­ers­ka med svensk folk­mu­sik och kur­disk mu­sik på re­per­to­a­ren. Kent Sid­vall – en fe­no­me­nal cool jazz- och blues­sång­a­re. Känd från TV. Hans Lun­dquist – har kom­pat bå­de Kent och Ta­ra sen fle­ra år till­ba­ka. Mousa Eli­as – om du nån gång hört Mousa spe­la oud så glöm­mer du det ald­rig. När: Sön­da­gen den 12 no­vem­ber 2017, kl 14.00. Var: Eg­ge­by Gård, Jär­va Fol­kets Park, Hu­vud­bygg­na­den. Café Grön­ling­en är öp­pet kl 13–16. En­tré 60 kr. Mer in­for­ma­tion: www.eg­ge­by.se el­ler tel 08-752 09 10.

Sön­dags­te­a­ter i Rinkeby Rinkeby ung­doms­gård, Rin­ke­by­strå­ket 53, kl 13.00. När blir det snart? (från 3 år), Mittiprick­te­a­tern – en pjäs som på oli­ka sätt be­hand­lar be­grep­pet vän­tan. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en. Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Kul­tur­sko­lan kl 13.00. Gu­ji Gu­ji (från 3 år), Bou­le­vard­te­a­tern – fritt ef­ter Chih-Yu­an Chen pris­be­lön­ta bok. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

12 NO­VEM­BER.

FOTO: MAR­TIN SKOOG

Kom och pyss­la! Var­je mån­dag mel­lan kloc­kan 15.00 och 16.30 har vi mån­dags­klubb på Hus­by bib­li­o­tek. Då är al­la barn mel­lan 6 och 12 år väl­kom­na att pyss­la med oss. Vi gör allt från att ri­ta djur till att vi­ka ori­ga­mi till att spe­la spel! Ing­en...

NEW EE­LAM. På Tens­ta konst­hall t o m 14 ja­nu­a­ri: Med­bor­gar­skap och frå­gan om rät­ten till bo­stad slås ihop i konst­ver­ket och star­tup-fö­re­ta­get New Ee­lam av Christop­her Ku­lendran Thomas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.