SKRIVKLUBB SLÄP­PER BOK TVÅ I TRILOGI

Skrivar­klubb ba­kom trilogi på svens­ka och ro­ma­ni

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson

Det är full­satt på Rin­ke­by bib­li­o­tek när det är bok­släpp för den and­ra boken i tri­lo­gin om ”Askung­en i Rin­ke­by”.

Boken hand­lar om Askung­ens lil­le­bror, som he­ter Daniel. Det är för­fat­ta­ren Gu­nil­la Lund­gren som till­sam­mans med bar­nen är för­fat­ta­re till boken.

– Jag är ett slags sek­re­te­ra­re, sä­ger Gu­nil­la Lund­gren. Vi träf­fas, jag skri­ver, vi träf­fas igen och så lä­ser jag upp vad jag skri­vit och de fö­re­slår änd­ring­ar. Så hål­ler vi på, fram och till­ba­ka, tills boken är klar.

För fem år se­dan star­ta­de Gu­nil­la Lund­gren De roms­ka bar­nens skrivar­klubb på As­ke­by­sko­lan i Rin­ke­by.

–Jag kän­ner ett stort stöd från sko­lan och från al­la för­äld­rar i det här ar­be­tet. Bar­nen skif­tar he­la ti­den, men just nu är det de åt­ta barn som är med här idag.

Al­la bar­nen be­rät­tar om varsin si­da i boken och en av flic­kor­na, Fe­li­cia Di Fran­ce­sco, fick ett sär­skilt upp­drag.

– Jag fick en en­gångs­ka­me­ra och tog bil­der av min var­dag, sä­ger hon. Jag fo­to­gra­fe­ra­de min sko­la, mi­na go­se­djur och möb­ler­na hem­ma hos min far­mor.

Bil­der­na an­vän­de se­dan Aman­da Eriks­son när hon il­lu­stre­ra­de boken. Det är en be­rät­tel­se om li­vet i Rin­ke­by och al­la bil­der är ”rik­ti­ga”, allt finns i verk­lig­he­ten. Gu­nil­la Lund­gren skrev sin förs­ta bok, Ma­rit­za, till­sam­mans med tre roms­ka flic­kor re­dan 1972.

– Se­dan dess har jag skri­vit 15 böc­ker med ro­mer, bå­de med barn och vux­na. De fles­ta har text på svens­ka och oli­ka roms­ka di­a­lek­ter.

Ar­be­tet med skrivar­klub­ben har ock­så gjort det möj­ligt att öpp­na ett romskt bib­li­o­tek i Bu­ka­rest. Det lig­ger i en stads­del som lik­nar Rin­ke­by, på över­vå­ning­en till ett li­tet romskt mu­se­um som finns där.

– Al­la peng­ar vi får in från bok­för­sälj­ning­en an­vänds dels till att tryc­ka böc­ker och dels att kö­pa böc­ker till bib­li­o­te­ket i Bu­ka­rest. Vi brev­väx­lar med de roms­ka bar­nen där. Från förs­ta bok­stav till fär­dig bok så är bar­nen med, sä­ger Gu­nil­la Lund­gren.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

KÖ. Det var lång kö när bar­nen från den roms­ka skrivar­klub­ben på As­ke­by­sko­lan sål­de sin nya bok ”Da­ni­els dag”. Boken är ut­gi­ven på ERG för­lag och Pio­ni­er press.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

DA­NI­ELS DAG. Det här är and­ra boken i en trilogi om ”Askung­en i Rin­ke­by”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.