Bu­ti­ker tving­a­des stänga ef­ter brand

En­sta­ka af­fä­rer hål­ler fort­fa­ran­de stängt i Kis­ta gal­le­ria

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson 070-78 72 077 kerstin.gustafsson@ di­rekt­press.se

Fle­ra re­stau­rang­er och bu­ti­ker i Kis­ta gal­le­ria har va­rit stäng­da ef­ter bran­den för­ra sön­da­gen. I ons­dags öpp­na­des de­lar av foodcour­ten igen, men and­ra hål­ler stängt läng­re.

Fem re­stau­rang­er har öpp­nats ef­ter bran­den i Kis­ta gal­le­ri­as food court. Fler re­stau­rang­er öpp­nar ef­ter hand. En­sta­ka af­fä­rer hål­ler fort­fa­ran­de stängt, men brand­luk­ten är bor­ta.

– Bran­den upp­stod i en av re­stau­rang­er­na i sön­dags kväll, sä­ger Mag­nus Åkes­son, af­färs­om­rå­des­chef på Ci­tycon i Kis­ta. Vi vet än­nu in­te var­för.

Kloc­kan var tio i åt­ta på sön­dags­kväl­len när brand­lar­met i Kis­ta gal­le­ria gick. Brand­kloc­kor­na slog och munt­lig in­for­ma­tion upp­ma­na­de al­la att läm­na lo­ka­ler­na. Rädd­nings­tjäns­ten kom och he­la köp­cent­ret ut­rym­des.

– Gans­ka snabbt kun­de Rädd­nings­tjäns­ten kon­sta­te­ra att det brann in­ne i en ven­ti­la­tions­ka­nal och att bran­den ha­de spritt sig.

Släck­nings­ar­be­tet var in­te av­slu­tat för­rän sju tim­mar se­na­re, vid 02.30 på mån­dags­mor­go­nen.

– Sprink­ler­sy­ste­met sat­te igång och en hel del vat­ten an­vän­des i släck­nings­ar­be­tet. Tork­nings­ar­be­tet in­led­des di­rekt i natt.

Det är in­te förs­ta gång­en som brand­lar­met går i gal­le­ri­an, men det är förs­ta gång­en på fle­ra år som det verk­li­gen var frå­ga om en brand.

– Ja, of­tast hand­lar det om att lar­met re­a­ge­rar på ånga el­ler damm, och då åter­går allt till det nor­ma­la ef­ter nå­gon tim­me. Nu kom­mer det att ta läng­re tid.

Den stic­kan­de brand­luk­ten, som låg tät över gal­le­ri­an de förs­ta da­gar­na, är nu bor­ta. Någ­ra af­fä­rer är dock fort­fa­ran­de stäng­da.

– Fem av re­stau­rang­er­na in­ne på food cour­ten är öpp­na från och med ons­dag, och fler öpp­nar ef­ter hand. Men för en del kom­mer det att drö­ja läng­re, sä­ger Mag­nus Åkes­son. Nu hand­lar det egent­li­gen mer om ska­dor som or­sa­kats av vat­ten, och in­te av själ­va bran­den.

Ut­red­ning­en om or­sa­ken till bran­den och själ­va brand­för­lop­pet på­går fort­fa­ran­de. Men man vet att det var en brand i en fläkt och att bran­den spri­dit sig i ven­ti­la­tions­sy­ste­met. Brand­män­nen var tvung­na att slå hål på fa­sa­den för att kom­ma åt att släc­ka.

In­om kort öpp­nar nya re­stau­rang­er in­ne i Kis­ta gal­le­ria. Kla­rar gal­le­ri­an fler re­stau­rang­kök?

– Ja, det finns till­räck­ligt med ven­ti­la­tions­ka­pa­ci­tet, sä­ger Mag­nus Åkes­son. Ab­so­lut, inga pro­blem med det.

”Nu hand­lar det egent­li­gen mer om ska­dor som or­sa­kats av vat­ten, och in­te av själ­va bran­den.”

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

STÄNGT. En del af­fä­rer ha­de stängt ef­ter bran­den. Vat­tenska­dor och brand­lukt var san­no­likt or­sa­ken.

PÅ PLATS. – He­la vårt drift­team var på plats un­der släck­nings­ar­be­tet, sä­ger Mag­nus Åkes­son, af­färs­om­rå­des­chef.

FA­SA­DEN. För att brand­män­nen skul­le kom­ma åt att släc­ka or­dent­ligt var de tvunga att slå hål på fa­sa­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.