18 500 kro­nor för en trea in­te skä­lig hy­ra

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son jo­nas.carls­son@di­rekt­press.se

Tensta­bon Ab­bes Ha­gui pro­te­ste­ra­de och fick rätt. 18 500 kro­nor i må­na­den för en trea i Tens­ta var in­te en skä­lig hy­ra.

Ab­bes Ha­gui hyr­de un­der ett års tid en lä­gen­het av bo­la­get Cen­to­nia i and­ra hand. Lä­gen­he­ten, som för­val­tas D. Car­ne­gie, har via mel­lan­hän­der hyrts ut av Cen­to­nia. De tog ut en hy­ra på he­la 18 500 kro­nor i må­na­den, en räk­ning som so­ci­al­tjäns­ten fick stå för. Första­hands­hy­ran låg på 6 500 kro­nor, nå­got som tid­ning­en Hem & Hy­ra var först med att rap­por­te­ra.

Ef­tersom det var Ab­bes Ha­gui som stod på kon­trak­tet var det en­bart han som kun­de gå till hy­res­nämn­den och prö­va sa­ken, in­te so­ci­al­tjäns­ten som fak­tiskt be­ta­la­de hy­ran. Nu har hy­res­nämn­den gått på Ab­bes Ha­gu­is lin­je och Cen­to­ria mås­te be­ta­la till­ba­ka 139 556 kro­nor.

– Jag är glad över att ha fått rätt. De har ut­nytt­jat folk och hyrt ut dy­ra lä­gen­he­ter. Jag ska an­vän­da peng­ar­na till att be­ta­la hy­ran, sä­ger Ab­bes Ha­gui till tid­ning­en Hem & Hy­ra.

Åter­be­tal­ning­en gäl­ler för pe­ri­o­den 3 feb­ru­a­ri 2016 till den 28 feb­ru­a­ri 2017. Hy­res­nämn­den skri­ver i be­sluts­pro­to­kol­let att en skä­lig hy­ra ha­de va­rit 7 700 kro­nor per må­nad och in­te 18 500 kro­nor i må­na­den. Det är en skill­nad på 10 800 kro­nor i må­na­den.

Salo­mon Nut­ti, Cen­to­ri­as ju­ri­dis­ka om­bud, vill in­te kom­men­te­ra be­slu­tet.

– Jag ska pra­ta med kli­en­ten om vi ska över­kla­ga el­ler in­te, sä­ger Salo­mon Nut­ti till Hem & Hy­ra.

”Jag är glad över att ha fått rätt. De har ut­nytt­jat folk.”

FOTO: MOSTPHOTOS

TENS­TA. Ab­bes Ha­gui över­kla­ga­de sin hy­ra för drygt ett år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.