Barnhänder nya händelsen i Rinkeby

Konstut­ställ­ning i Rinkeby cent­rum

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - TIPSA MIG Fri­da Gun­ner Broo­ke, ny­hets­chef Te­le­fon: 070-78 78 708 E-post: fri­da.broo­ke@di­rekt­press.se

– Nu räk­nar vi ner! Tio, nio, åt­ta… Konstut­ställ­ning­en Han­dVir­ka­deHän­der har in­vigts i ett av skylt­fönst­ren i Rinkeby cent­rum. Det är bar­nen på för­sko­lan Tor­get som till­sam­mans med konst­nä­ren Iry­na Haus­ka gju­tit av­tryck av hän­der i gips.

Iri­na Haus­ka har ar­be­tat med ma­te­ri­a­let al­gi­nat, som an­vänds av tand­lä­ka­re när de ska gö­ra av­tryck av tän­der. Bar­nen mås­te hål­la si­na hän­der stil­la i en väts­ka un­der fem mi­nu­ter. Väts­kan stel­nar, men är sam­ti­digt elas­tisk, så att bar­nen kan dra ut si­na hän­der.

– Bar­nen re­a­ge­ra­de oli­ka, sä­ger Iry­na Hausa­ka. Vis­sa stod in­te ut, de kän­de sig fång­na, och drog ut hän­der­na i för­tid. Då går for­men

”Ing­en kom­mer att se var­i­från hän­der­na kom­mer. Syf­tet är att sud­da ut al­la grän­ser”.

sön­der, men de var li­ka gla­da för det.

I al­gi­nat­for­men häll­des sedan gips och de små konst­ver­ken tog form. Bar­nen höll en virk­nål i si­na hän­der, och an­led­ning­en är att virk­nå­len för Iry­na Haus­ka sym­bo­li­se­rar hem­käns­la. När hon var li­ten flyt­ta­de hon of­ta med sin fa­milj, och just virk­ning och hem­ar­be­te blev hen­nes trygg­het.

– Un­der ar­be­tets gång pra­ta­de vi just om hem­käns­la, sä­ger Jen­ny Bern­ts­son, som själv är konst­när och pe­da­gog på för­sko­lan.

Ut­ställ­ning­en Han­dVir­ka­deHän­der in­går i ett stör­re konst­pro­jekt. Iry­na Haus­ka kom­mer att ar­be­ta på sam­ma sätt med barn i 18 oli­ka kom­mu­ner i Stock­holms län. Näs­ta år blir det en stor ut­ställ­ning med 99 konst­verk, som kom­mer att vi­sas på fle­ra håll i lä­net.

– Ing­en kom­mer att se var­i­från hän­der­na kom­mer. Om hän­der­na kom­mer från Brom­ma el­ler Rinkeby, Tens­ta el­ler Ös­ter­malm. Syf­tet är att sud­da ut al­la grän­ser, sä­ger Iry­na Haus­ka.

Kerstin Gustafsson

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

HÄN­DER. Av­gjut­ning­ar av bar­nens hän­der vi­sas i ett av skylt­fönst­ren i Rinkeby cent­rum.

KONSTNÄRER. Iry­na Haus­ka och Jen­ny Bern­ts­son har ar­be­tat till­sam­mans i Han­dVir­ka­deHän­der på för­sko­lan Tor­get.

KONST­PRO­JEKT. Barn i 18 kom­mu­ner kom­mer att ar­be­ta med Han­dVir­ka­deHän­der och en stor ut­ställ­ning vi­sas 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.