In­brott i SIGs lo­ka­ler

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson 070-78 72 077 kerstin.gustafsson@ di­rekt­press.se

Två gång­er på mind­re än en vec­ka har So­ci­a­la in­sats­grup­pens lo­kal i Tens­ta haft in­brott.

– Ja, brotts­plats­un­der­sök­ning­en ska va­ra ge­nom­förd, och som jag för­står har da­to­rer stu­lits, sä­ger Fri­da Nord­löf, kom­mun­po­lis i Jär­va.

En­ligt Ismet Kilin­calp, som ar­be­tar som lots på SIG, är det förs­ta gång­en de har haft in­brott i lo­ka­ler­na.

– Ja, det är förs­ta gång­en på tre år. Vi har ald­rig haft in­brott ti­di­ga­re. Men de tog in­te myc­ket; en bär­bar da­tor, två skär­mar och en mus.

Men lo­ka­len har tömts och al­la sta­tio­nä­ra da­to­rer har flyt­tats till Med­bor­gar­kon­to­ret.

– På mån­dag ska vi dis­ku­te­ra var vi ska sit­ta i fort­sätt­ning­en, sä­ger Ismet Kilin­calp. Det är in­te klart, dör­ren mås­te fix­as först.

”På mån­dag ska vi dis­ku­te­ra var vi ska sit­ta i fort­sätt­ning­en”.

Stads­dels­di­rek­tör Per Kjel­lan­der skri­ver i ett mejl att det är be­kym­mer­samt med in­brott och att SIG till att bör­ja med får an­vän­da and­ra lo­ka­ler för att ”säk­ra verk­sam­he­ten”.

”Den lång­sik­ti­ga lös­ning­en ar­be­tar vi med, så det får vi åter­kom­ma till li­te läng­re fram. Po­li­sen ut­re­der in­brot­ten och vi har i dags­lä­get ing­en in­for­ma­tion om hur den ut­red­ning­en går och vi vill hel­ler in­te spe­ku­le­ra.”

En­hets­che­fen för So­ci­a­la in­sats­grup­pen i Jär­va, Ali Ab­du­ka­dir, är sedan bör­jan av de­cem­ber in­te i tjänst. Per Kjel­lan­der upp­ger att han är sjuk­skri­ven sedan en tid till­ba­ka.

– Det be­ror på att Ali är bor­ta, sä­ger Aweiz Ab­dul­ka­dir, som del­ta­git i SIG sedan star­ten. Så länge han var kvar var det lugnt.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

IN­BROTT. För förs­ta gång­en sedan star­ten för tre år sedan har det va­rit in­brott i So­ci­a­la in­sats­grup­pens lo­ka­ler på Tiss­linge­plan i Tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.