Med­bor­gar­di­a­log om ung­as fram­tid

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson kerstin.gustafsson@di­rekt­press.se

Kis­ta-Rinkeby och Spånga-Tens­ta har gått sam­man i ett ge­men­samt ar­be­te för att nå unga ut­an känd ak­ti­vi­tet. I vec­kan dis­ku­te­ra­des hur ar­be­tet ska be­dri­vas un­der en med­bor­gar­di­a­log.

Rinkeby Fol­kets Hus sto­ra sal var väl­be­sökt när det an­ord­na­des med­bor­gar­di­a­log.

– Idag är vi här för att till­sam­mans pra­ta om hur vi får ung­do­mar till ar­be­te el­ler stu­di­er, sa­de Ab­di-Nur Is­se, av­del­nings­chef från Spång­aTens­ta. Vi vill till­sam­mans ska­pa en bätt­re fram­tid.

Med­bor­gar­di­a­lo­gen i Rinkeby Fol­kets Hus är en del i Rinkeby-Kistas och Spång­aTenstas ge­men­sam­ma ar­be­te för att nå de unga, som var­ken ar­be­tar el­ler stu­de­rar. Runt bor­den satt för­äld­rar från För­äld­rarå­det, ung­do­mar från At­le­ti­co Rinkeby, tjäns­te­män från de två för­valt­ning­ar­na och and­ra ak­ti­va med­bor­ga­re i Jär­va. Där fanns även re­pre­sen­tan­ter från Jobb­torg och ar­bets­mark­nads­för­valt­ning­en.

– Det finns en i var­je port, sa­de Ha­gi Fa­rah, med­bor­gar­värd i Rinkeby. Vi kän­ner till dem. De kom­mer hem om morg­nar­na och är ute he­la nät­ter­na.

Han ta­lar om unga vux­na som in­te har nå­gon känd ak­ti­vi­tet. Ha­gi Fa­rah skrev ett med­bor­gar­för­slag där han me­na­de att för­äld­rar­na bor­de mo­bi­li­se­ras i det upp­sö­kan­de ar­be­tet.

”Vi mås­te för­sö­ka hit­ta nya lös­ning­ar”.

Nu har För­äld­rarå­det i Rinkeby dra­gits in i ar­be­tet och ska till­sam­mans med re­pre­sen­tan­ter från stads­dels­för­valt­ning­en Rinkeby-Kis­ta och Jobb­torg Unga bör­ja ar­be­ta med Ung­do­mens Hus som ge­men­sam platt­form.

– Tan­ken är att de unga ska er­bju­das sys­sel­sätt­ning, sa­de stads­dels­di­rek­tör Ul­la Thorslund, som ock­så var med i Fol­kets Hus. An­ting­en prak­tik, jobb el­ler stu­di­er.

Men finns det nå­got kon­kret att er­bju­da?

– Ja, vi har haft ett mö­te med Jobb­torg och de var hopp­ful­la. De som är mel­lan 16 och 19 år kan vi hur som helst er­bju­da fe­ri­e­ar­be­te.

Men sat­sas det or­dent­ligt med re­sur­ser? Det finns en oro att det blir ett ”luft­slott”, som ba­ra lå­ter bra på pap­per.

– Vi mås­te för­sö­ka hit­ta nya lös­ning­ar, sa­de Ul­la Thorslund. Vi har 70 Stock­holms­jobb, som vi för­fo­gar över, men vi skul­le be­hö­va fler. Al­la är in­te re­do för stu­di­er, vi be­hö­ver fler prak­tik­plat­ser och bra hand­le­da­re.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

PLATT­FORM. För­äld­rarå­det i Rinkeby ska till­sam­mans med re­pre­sen­tan­ter från stads­dels­för­valt­ning­en Rinkeby-Kis­ta och Jobb­torg Unga bör­ja ar­be­ta med upp­sö­kan­de ar­be­tet för att nå de unga, som var­ken ar­be­tar el­ler stu­de­rar. Ung­do­mens Hus ska bli en...

-Kis­ta.

Ul­la Thorslund stads­dels­di­rek­tör i Rinkeby

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.