HÄR BYTS ER­FA­REN­HE­TER RUNT KAFFEKULTUR

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafsson kerstin.gustafsson@di­rekt­press.se

Kvin­nokafé­et och Språk­kafé­et på Tens­ta konst­hall har haft be­sök av Et­no­gra­fis­ka musé­et. Kring sex mu­sei­fö­re­mål, som al­la har med kaf­fe att gö­ra, har er­fa­ren­he­ter bytts.

– Tack för att ni kom hit och be­rät­ta­de om vå­ra fö­re­mål. Ni har gett oss myc­ket in­for­ma­tion som vi in­te visste för­ut, sa­de Bi­an­ca Lei­di, som är ut­ställ­nings­pro­du­cent på Et­no­gra­fis­ka mu­se­et.

Kvin­nokafé­et (på tors­da­gar) och Språk­kafé­et (på fre­da­gar) är mö­tes­plat­ser för Tensta­bor, som sam­ti­digt som de um­gås och dric­ker kaf­fe, även trä­nar svens­ka. En del av dem har bott här länge, and­ra har kom­mit nyss. Tensta­bor­na har be­sökt Et­no­gra­fis­ka musé­et, som en del i sam­ar­be­tet mel­lan konst­hal­len och musé­et. Och un­der två da­gar kom musé­ets per­so­nal till Tens­ta. Med sig ha­de de sex mu­sei­fö­re­mål som de vi­sa­de.

– Och så har vi ald­rig gjort för­ut, sä­ger Bi­an­ca Lei­di. Vi har 400000 fö­re­mål, ba­ra en bråk­del vi­sas, och de läm­nar ald­rig musé­et. Men de här fö­re­må­len fick lov att ”luf­tas”.

Det var ett kaf­fe­mått från Eri­trea, en sko­pa från Sy­ri­en att brän­na kaf­fet i. Två kaf­fe­pan­nor, en från Eri­trea och en från Ma­roc­ko, och så ett un­der­lägg till kaf­fe­pan­na ock­så från Eri­trea. Des­sa fö­re­mål stu­de­ra­des och dis­ku­te­ra­des. (Men fick in­te rö­ras.) Un­der­läg­get från Eri­trea var väl­be­kant även för kvin­nan från Sy­ri­en. Hon kun­de be­rät­ta i de­talj hur det till­ver­kas och an­vänds.

– För oss är det så vär­de­fullt och hö­ra, sä­ger Ma­ria Dahl­ström, som är an­tik­va­rie och an­sva­rig för mu­sei­fö­re­må­len. När vi får in sa­ker till mu­se­et så är in­for­ma­tio­nen knapp­hän­dig. Of­ta står det ba­ra ”kopp”, el­ler ”un­der­lägg”. Nu vet vi mer. Ef­teråt drack al­la kaf­fe, tilla­gat en­ligt en 2000-årig eti­o­pisk tra­di­tion, i kafé Au­el i konst­hal­len.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

BE­SÖK. Un­der två da­gar kom Et­no­gra­fis­ka mu­se­et på be­sök till Tens­ta konst­hall. Med sig ha­de de fle­ra fö­re­mål som har med kaf­fe att gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.