Ut­ma­na bil­den av Jär­va

Vi i Tensta - - NYHETER -

Un­der vå­ren 2018 an­ord­nas en fo­to­täv­ling på Instagram för bo­en­de i Akal­la, Hus­by, Kis­ta, Hjuls­ta, Tens­ta och Rinkeby. Det är Stock­holms Sci­ence Ci­ty och Kis­ta Sci­ence Ci­ty som ar­ran­ge­rar täv­ling­en för att lyf­ta fram den ta­lang och kre­a­ti­vi­tet som finns i om­rå­det. Med täv­ling­en hop­pas man öka in­tres­set för tek­nik och ve­ten­skap hos ung­do­mar från stu­di­e­o­vana mil­jö­er och på sätt öka mång­fal­den in­om hög­re ut­bild­ning. Sam­ti­digt kan täv­ling­en ny­an­se­ra och ut­ma­na bil­den av Jär­va.

Te­mat för täv­ling­en är Kre­a­ti­vi­tet och Ny­fi­ken­het och tag­gas #Mi­naKvar­ter2018 på Instagram.

Vin­na­re kom­mer att ut­ses av en ju­ry och pre­sen­te­ras un­der Järva­vec­kan 9-18 ju­ni.

of Change i Stor­bri­tan­ni­en är pro­jekt­ko­or­di­na­tor och har ut­veck­lat ut­bild­ning­ar i kom­mu­ni­ka­tion och för­tro­en­de­ska­pan­de ar­be­te för mi­gran­ter och flyk­ting­ar från Afri­kas horn.

Pro­gestión är en NGO, i Madrid, som ger stöd till mi­gran­ter främst från Nord­af­ri­ka och La­ti­na­me­ri­ka. De dri­ver en prak­tisk ju­ri­disk råd­giv­ning på nä­tet, som har över en mil­jon be­sö­ka­re.

Ka­lyon­cu Uni­ver­si­ty, Mi­gra­tion, Educa­tion, Po­pu­la­tion and employment re­se­arch cen­ter, i Ga­zi­an­tep i Tur­ki­et.

folk­hög­sko­la är den förs­ta, och en­da, folk­hög­sko­lan med mus­limsk pro­fil i Sve­ri­ge.

”Re­fu­ge­es and Mi­grants as Re-buil­ders” fi­nan­sie­ras av Erasmus och EU.

ASOCIACIÓN HASAN KIS­TA PRO­JEK­TET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.