Det­ta klub­ba­des av po­li­ti­ker­na

Vi i Tensta - - NYHETER - So­fia White

Vad tyck­te Väns­ter­par­ti­et var ”väl­digt kons­tigt”. Och var­för mös Mo­de­ra­ter­na i pa­u­sen? Läs re­fe­ra­tet från tors­da­gens mö­te i stads­dels­nämn­den.

Un­der för­ra veckans mö­te i stads­dels­nämn­den er­sat­te vice ord­fö­ran­de Ole-Jör­gen Pers­son (M) till­fäl­ligt Sus An­ders­son (MP) vid klub­ban. Nämn­den be­sök­tes av Re­la­tions­våldstea­met, som be­rät­ta­de om sin råd- och stöd­verk­sam­het för de som ut­sätts för våld i en re­la­tion.

Där­ef­ter var det dags för den öpp­na frå­gestun­den – ett an­tik­li­max vi­sa­de det sig snabbt. Publi­kens tyst­nad var näm­li­gen to­tal och nämn­den gick vi­da­re till näs­ta punkt, kaf­fe i papp­mugg och små­ka­kor.

I pa­u­sen mös Mo­de­ra­ter­na över att de fått hål­la i klub­ban bå­de i stads­dels­nämn­den och i kom­mun­sty­rel­sen.

Där­ef­ter var det dags att hug­ga tag i da­gens ären­de­lis­ta – ett pot­pur­ri av äldre­bo­en­de­pla­ne­ring, bud­get­un­der­lag och trygg­het. Ex­em­pel­vis av­slogs Sam­ver­kan mot Brotts an­sö­kan om stads­dels­bi­drag till grann­sam­ver­kans­skyl­tar.

– Så att det in­te blir nå­got miss­för­stånd – det här hand­lar allt­så in­te om de lo­ka­la grann­stöd­jar­na, som vi

”Så att det in­te blir nå­got miss­för­stånd.”

ju stöd­jer fullt ut he­la vägen, ut­an det här är en an­sö­kan på riks­plan. Det är där­för vi in­te stäl­ler oss bakom det, på­pe­ka­de Step­han Gull­berg (MP), le­da­mot.

Po­li­ti­ker­na klub­ba­de ock­så att de ska an­sö­ka om 3,36 mil­jo­ner kro­nor till ökad be­man­ning i äldre­omsor­gen och för att ska­pa en träff­punkt för äld­re med psy­kisk ohäl­sa.

De be­slu­ta­de ock­så att regn­bågs­flag­gor ska his­sas i stads­de­len i sam­band med Pri­de-fes­ti­va­len, ef­ter en skri­vel­se av Ole-Jör­gen Pers­son (M).

Po­li­ti­ker­na vak­na­de ock­så till för att dis­ku­te­ra en skri­vel­se av Li­be­ra­ler­na, som vil­le un­der­sö­ka vil­ka ef­fek­ter över­vak­nings­ka­me­ror­na i Jär­va har haft på brotts­lig­he­ten i när­om­rå­det, sär­skilt Spånga cent­rum.

– Att för­valt­ning­en ska va­ra in­vol­ve­rad i att ta fram vil­ka ef­fek­ter ka­me­ror­na ska ha gett är för mig väl­digt kons­tigt. Det är po­li­sens an­svar, sa Rashid Mo­ha­med (V), som dock gick med på att skic­ka skri­vel­sen för be­red­ning.

– Var­ken sta­dens trygg­hets­mät­ning el­ler Brås rap­port ger ett svar om vad som hän­der på Tens­ta el­ler Spånga torg. Ut­an då be­hövs att de lo­ka­la ak­tö­rer­na sät­ter sig ner till­sam­mans och det är ba­ra för­valt­ning­en som kan gö­ra det och det är väl en själv­klar­het att man sam­ar­be­tar om trygg­he­ten med al­la be­rör­da, me­na­de Åsa Nils­son Sö­der­ström (L), som lagt skri­vel­sen.

– Det ju in­te nöd­vän­digt­vis så att man be­hö­ver gö­ra en själv­stän­dig ut­red­ning på för­valt­ningsni­vå, ut­an det kan man få in i sam­ar­be­te med po­li­sen, sa Ole-Jör­gen Pers­son (M) om skri­vel­sen, som i slutän­dan skic­ka­des för be­red­ning.

FOTO: SO­FIA WHITE

TYST­NAD. All­män­he­ten ha­de noll frå­gor till de lo­ka­la po­li­ti­ker­na un­der den all­män­na frå­gestun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.