Kis­ta BMK ut­sla­get i SM-se­mi­fi­nal

Vi i Tensta - - SPORT - Jon­ny.an­ders­son@di­rekt­press.se

Kis­ta Bad­min­ton­klubb får föl­ja fi­na­len i lag-SM från läk­ta­ren. Spe­lar­nas form var in­te alls i ze­nit i se­mi­fi­na­len mot Tä­by BM.

Kis­ta BMK har i vin­ter sak­nat den stan­dard som 2016/17 tog la­get till SM-fi­nal mot Fy­ris­fjä­dern. Det hal­ta­de från bör­jan och Kis­ta nåd­de in­te mel­lan­se­ri­en A där grundse­ri­ens fy­ra topp­lag du­el­le­rar om di­rekt­plat­ser i se­mi­fi­nal.

Co­achen Sak­ti Ku­su­ma fick istäl­let lot­sa sig och med­spe­lar­na bak­vä­gen, via Sko­gås, men mot Tä­by tog det stopp. I förs­ta mö­tet på hem­ma­plan såg det lo­van­de En or­sak till för­lus­ten mot Tä­by var att And­hi­ka An­har och Ce­ci­lia Bjunér för­lo­ra­de mix­ed­dub­beln.

ut när And­hi­ka An­har/Tim Foo vann herr­dub­beln i tre ra­ka set. Sam­ti­digt tors­ka­de Iben Bergs­te­in/Ce­ci­lia Bjunér dam­dub­beln och där­i­från gick det ut­för till Bos­se

Bjunérs för­vå­ning. När slut­li­gen Iben Bergs­te­in föll i sin sing­el­match lys­te illa­vars­lan­de 1–5 som slut­re­sul­tat på match­tav­lan.

– Vi mås­te ju vin­na mix­ed­dub­beln för att kun­na rub­ba Tä­by, nu vet jag in­te vad som hän­de. Sen är mar­gi­na­ler­na emot oss i herrsing­el 1, sä­ger Bo Bjunér som tyck­te att Ab­dul Ka­dir Zai­la­ni haft stol­pe ut – 10– 11, 9–11, 10–11.

I nämn­da herrsing­el spe­la­de Tä­bys Her­man­sah när­mast i trans och vän­de fle­ra boll­du­el­ler där han såg ut att va­ra ut­räk­nad.

I re­tur­mö­tet i Tä­by var Ki­sta­la­get tving­at att vin­na, det skul­le oav­sett siff­ror tvinga fram ett di­rekt av­gö­ran­de gol­den set.

Det var dock ald­rig rik­tigt nä­ra, trots att Iben Bergs­te­in vann sin sing­el och Ab­dul Ka­dir Zai­la­ni snod­de ett set mot Her­man­sah. Tä­by vann i dam­dub­bel, herrsing­el 1 och 2, vil­ket gav slut­reslta­tet 3–3 och en fi­nal­plats för Tä­by.

Jon­ny An­ders­son

NYCKELMATCH.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.