A

Ut­bu­det av bo­stä­der till sa­lu i Stock­holms län är nu re­kord­stort. Jäm­fört med för­ra året har an­ta­let ut­an­non­se­ra­de lä­gen­he­ter och vil­lor ökat med cir­ka 40 pro­cent. An­led­ning­en är att allt fler för­sö­ker bli av med svår­sål­da ob­jekt från hös­ten och vin­terns

Vi i Tensta - - BOSTAD -

nta­let bo­stä­der till sa­lu i Stock­holms län har ökat dra­ma­tisk un­der årets förs­ta tre må­na­der. Mel­lan 1 ja­nu­a­ri och 11 mars i år la­des 14529 bo­stads­rät­ter ut till för­sälj­ning i lä­net.

Sam­ma pe­ri­od för­ra året var siff­ran 10577, vil­ket är en ök­ning med 38 pro­cent, vi­sar siff­ror från bo­stads­saj­ten Boo­li.

På vil­la­mark­na­den är för­änd­ring­en än­nu stör­re. Där har ut­bu­det sti­git med 42 pro­cent i lä­net – från 2518 de tre förs­ta må­na­der­na 2017 till 3 570 un­der sam­ma pe­ri­od i år.

En an­led­ning till ök­ning­en tros del­vis va­ra att många som in­te fick si­na bo­stä­der sål­da un­der hös­ten och vin­terns mark­nads­tur­bu­lens nu läg­ger ut ob­jek­ten på nytt. Trö­gast ver­kar det ha va­rit på vil­la­mark­na­den där an­de­len åter­pub­li­ce­ra­de an­non­ser ut­gjor­de he­la åt­ta pro­cent un­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.