Även vi för­orts­bor har rätt att kän­na oss tryg­ga

Vi i Tensta - - INSÄNDARE - Vice ord­fö­ran­de Rinkeby-Kis­ta stads­dels­nämnd

Ty­värr är det in­te ba­ra den upp­lev­da otrygg­he­ten som vi­sar mör­ka siff­ror, ut­an den fak­tis­ka gäng­re­la­te­ra­de brotts­lig­he­ten, an­ta­let skjut­ning­ar, den öpp­na drog­för­sälj­ning­en men även in­brot­ten i om­rå­det har ökat. Det är en ut­veck­ling vi mås­te ta på all­var.

För mig som mo­de­rat är det­ta en hjär­te­frå­ga. Sve­ri­ge be­hö­ver fler po­li­ser men ock­så sträng­a­re straff mot de som be­går gro­va vålds­brott. Om man dess­utom in­te är svensk med­bor­ga­re och be­går ett grovt vålds- el­ler sex­u­al­brott bor­de ut­vis­ning va­ra hu­vud­prin­ci­pen. Lo­kalt i stads­de­len be­hövs ock­så fler ord­nings­vak­ter och fler trygg­hetska­me­ror.

Rät­ten att få kän­na sig trygg har bli­vit en klassfråga.

Sve­ri­ge be­hö­ver fler po­li­ser men ock­så sträng­a­re straff mot de som be­går gro­va vålds­brott.

Det är orätt­vist att vi för­orts­bor in­te har sam­ma rätt till en fun­ge­ran­de rätts­stat som de bo­en­de på Ös­ter­malm el­ler i Dan­de­ryd.

Ben­ja­min Dousa (M),

KLASSFRÅGA. – Rät­ten att få kän­na sig trygg har bli­vit en klassfråga. Det är orätt­vist att vi för­orts­bor in­te har sam­ma rätt till en fun­ge­ran­de rätts­stat som de bo­en­de på Ös­ter­malm, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten Ben­ja­min Dousa (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.