Ele­ver lär sig fö­re­byg­ga våld i sko­lan

Ele­ver lär sig stop­pa och fö­re­byg­ga våld

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

På Rin­ke­by­sko­lan har ele­ver­na i års­kurs 7 ett nytt äm­ne, som hand­lar om att stop­pa och fö­re­byg­ga våld. – Vi träf­fas en gång varan­nan vec­ka, sä­ger Adri­an Is­sa i klass 7B. Var­je gång är det ett nytt te­ma. Lek­tio­nen he­ter Men­to­rer i våldspre­ven­tion och för­kor­tas MVP.

MVP är ett lång­sik­tigt vålds­före­byg­gan­de ar­be­te, som kom­mer att bli ett ar­bets­sätt i den or­di­na­rie verk­sam­he­ten, där ele­ver och lä­ra­re lär sig att sä­ga ifrån om de ser el­ler hör våld och kränk­ning­ar.

– Se­nast pra­ta­de vi om ryk­ten, sä­ger Jas­mi­ne El­mi, som går i sam­ma klass som Adri­an. De be­rät­ta­de om en tjej som bli­vit våld­ta­gen, men ing­en trod­de på hen­ne. Al­la trod­de på kil­len som sa­de att han var oskyl­dig.

Adri­an fort­sät­ter:

– Till och med när kil­len er­kän­de att han gjort det, så höll al­la med ho­nom än­då.

Bå­de Adri­an och Jas­mi­ne tyc­ker att dis­kus­sio­ner­na är vik­ti­ga och in­tres­san­ta.

– Vi pra­tar mer öp­pet om våld, sä­ger Jas­mi­ne. Om nå­got hän­der i ens när­het, vet man li­te bätt­re vad som mås­te gö­ras.

Ar­be­tet med MVP star­ta­de

re­dan 2015.

– Vi såg en om­fat­tan­de nor­ma­li­se­ring av våld i stads­de­len, sä­ger An­ni­ka Fu­ne­myr, sam­ord­na­de för ar­be­tet i Rin­ke­by-Kis­ta. Vi be­höv­de dis­ku­te­ra om våld och de­struk­ti­va mas­kuli­ni­tets­nor­mer på ett struk­tu­re­rat sätt. Det kun­de in­te ba­ra va­ra var­je en­skild lä­ra­res upp­gift.

I Bot­kyr­ka fanns ett ar­bets­sätt som prö­vats i USA och ha­de an­pas­sats till svens­ka för­hål­lan­den, som de tog ef­ter. Or­ga­ni­sa­tio­nen MÄN har ut­bil­dat al­la som är le­da­re i ar­be­tet, och är ock­så hand­le­da­re un­der ar­be­tets gång.

– Vi har in­te för­änd­rat värl­den, men det fun­ge­rar här i sko­lan, sä­ger Ka­nar Al­tahir, som är lä­ra­re i SO. Vi har upp­täckt att det är bra.

– Ele­ver­na har fått hjälp att hit­ta en trygg per­son här i sko­lan, nå­gon som de li­tar på, sä­ger Fik­ret Ku­zey, som är so­ci­al­pe­da­gog på sko­lan.

MVP är ett sam­ar­be­te mel­lan oli­ka myn­dig­he­ter, även po­lis och rädd­nings­tjänst är med, ut­ö­ver sko­la och so­ci­al­tjänst.

– Det är en ut­ma­ning för en som är lä­ra­re att in­te se re­sul­tat på en gång, sä­ger Li­sa Wes­ter­berg, lä­ra­re i SO. Men det blir en styr­ka att vi är fle­ra som le­der lek­tio­ner­na, vi kan bi­dra ut­i­från oli­ka per­spek­tiv.

– Barn vet of­ta vad som är rätt och fel, sä­ger An­ni­ka Fu­ne­myr. Men de be­hö­ver stär­kas i sin upp­fatt­ning.

INTRESSANT. Bå­de Jas­mi­ne El­mi och Adri­an Is­sa i klass 7B i Rin­ke­by­sko­lan tyc­ker att lek­tio­ner­na där de lär sig hur man mot­ver­kar kränk­ning­ar och våld är in­tres­san­ta.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

INTRESSANT. Bå­de Jas­mi­ne El­mi och Adri­an Is­sa i klass 7B i Rin­ke­by­sko­lan tyc­ker att lek­tio­ner­na där de lär sig hur man mot­ver­kar kränk­ning­ar och våld är in­tres­san­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.