År­tion­dets rens­ning P

Vi i Tensta - - HEJ TENSTA - Pau­li­ne Ce­der­blad pau­li­ne.ce­der­blad@di­rekt­press.se Re­por­ter

å sisto­ne har en av mi­na fix­e­ring­ar fått stör­re kraft än van­ligt: att ren­sa.

Jag har ald­rig gil­lat att ha myc­ket sa­ker. De tyng­er ner en, tar plats och ska­par stress. Och vi be­hö­ver al­la kon­su­me­ra mind­re. Men de se­nas­te må­na­der­na har jag för­kov­rat mig yt­ter­li­ga­re i äm­net. Sett do­ku­men­tä­rer om mi­ni­ma­lism, läst böc­ker och gått med i Fa­ce­book­grup­per.

Se­dan var det dags för en flytt. Jag räk­na­de kallt med någ­ra få tim­mars pac­kan­de. Men tyd­li­gen sam­lar även jag på 2014 års skat­te­be­sked, mitt pass från 1994 (jag var så söt att det ba­ra in­te går att kas­ta) och en sy­ma­skin jag ald­rig ens öpp­nat kar­tong­en till.

Så jag gjor­de år­tion­dets rens­ning. Jag stir­ra­de se­ri­öst på var­je fö­re­mål tills jag kom fram till om det an­vänds el­ler fyl­ler nå­gon an­nan funk­tion. Som pas­set. Det finns kvar i min lå­da med min­nen, ef­tersom jag är en sen­ti­men­tal själ.

Gäl­lan­de un­ge­fär två tred­je­de­lar av mitt re­dan be­grän­sa­de ägan­de kom jag fram till att de gjor­de ing­et av det. Så jag har sålt, skänkt och åter­vun­nit som en be­satt.

Här kom­mer po­äng­en: när du lagt un­ge­fär en må­nad av ditt liv på att gå ige­nom varen­da pryl så ser du med helt nya ögon på var­je in­köp.

Tro mig, du kom­mer att tän­ka ett ex­tra varv. För du kom­mer min­nas hur det är att hål­la sche­mat öp­pet för kväl­len för att se­dan in­se att per­so­nen från Bloc­ket som skul­le kom­ma, ald­rig kom­mer att dy­ka upp.

Tro mig, du kom­mer att tän­ka ett ex­tra varv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.