Fler som­mar­jobb för unga

Vi i Tensta - - NYHETER -

Det blir fler som­mar­jobb för unga i Rin­ke­by-Kis­ta. Stads­dels­nämn­den har nu be­stämt sig för att skju­ta till en mil­jon kro­nor för 100 nya som­mar­jobb. Dess­utom går det bra för ung­doms­för­e­ning­ar att sö­ka er­sätt­ning ur en pott på 250 000 kro­nor för ut­fö­ran­de av städ­upp­gif­ter i par­ker. Stads­dels­nämn­den tar peng­ar från det som skul­le ha gått till det ned­lag­da pro­jek­tet ”Jär­va rent & snyggt” för att fi­nan­si­e­ra de nya som­mar­job­ben.

Vi har ti­di­ga­re skri­vit om att Rin­ke­by-Kis­ta stads­del ha­de fått in 1 775 an­sök­ning­ar för årets som­mar­jobb, men att man ba­ra kun­de er­bju­da 1 200 jobb. Nu kom­mer åt­minsto­ne 100 per­so­ner till få job­ba un­der som­ma­ren. Det är ung­do­mar mel­lan 16 och 19 år som kan få som­mar­jobb via stads­dels­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.