Gra­tis pry­lar på Hjul­stas bän­kar

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son 070-78 78 706 jo­nas.carls­son@ di­rekt­press.se

En ge­ne­rös trend har bör­jat spri­da sig på park­bän­kar­na i Hjuls­ta. Där har pry­lar pla­ce­rats ut, fritt för and­ra att ploc­ka på sig. Nu hop­pas Tensta­bon Mos­sa As­sal att fe­no­me­net ska spri­da sig.

Vem som lig­ger bakom idén är än så länge okänt. Men på park­bän­kar i Hjuls­ta har det bör­jat dy­ka upp sa­ker som skänkts av per­so­ner för att and­ra ska kun­na dra nyt­ta av dem. Tensta­bon Moo­sa As­sal fick syn på fe­no­me­net via en bild på Fa­ce­book. Han bör­ja­de då att de­la det han sett och såg även se­na­re en fy­sisk an­nons i Tens­ta cent­rum om att folk kun­de skän­ka sa­ker.

– Det här vi­sar en touch av med­mänsk­lig­het. Man de­lar med sig av sa­ker så and­ra kan dra nyt­ta av det. Folk som går för­bi och be­hö­ver någon­ting kan ta det. Jag hop­pas folk re­spek­te­rar det och in­te tar sa­ker och säl­jer det, sä­ger Moo­sa As­sal.

Hur kän­de du när du såg park­bän­ken?

– Det värm­de i mitt hjär­ta, där­för la jag upp det på Fa­ce­book på en gång, sä­ger Moo­sa As­sal.

Han tyc­ker dess­utom att sa­ker­na var vack­ra att tit­ta på som låg på park­bän­ken.

– Det blev som en ut­ställ­ning.

Den okän­de väl­gö­ra­ren som sat­te igång all­ting har in­spi­re­rat Moo­sa As­sal. Nu vill han att fler tar ef­ter i Tens­ta och Hjuls­ta.

– Först ska jag själv skän­ka sa­ker, se­dan ska jag ut­nytt­ja mi­na so­ci­a­la me­di­er så att and­ra tar ef­ter, sä­ger en en­tu­si­as­tisk Moo­sa As­sal.

FOTO: PRI­VAT

PARKBÄNK. Fritt fram att ta för den be­hö­van­de.

FOTO: PRI­VAT

EN­TU­SI­AS­TISK. Moo­sa As­sal

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.