Ga­laxys de­spe­ra­ta jakt på spe­la­re

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - jon­ny.an­ders­son@di­rekt­press.se 070-78 78 705

Kis­ta Ga­laxy vann i hös­tas da­mer­nas di­vi­sion 5A och ha­de vi­sio­ner om att fort­satt klätt­ra i Stock­holms­fot­bol­lens se­ri­e­sy­stem.

Nu står klub­ben helt ut­an spe­la­re med en vec­ka till pre­miä­ren.

Den 22 april är det me­ning­en att Kis­ta Ga­laxy ska spe­lat se­rie­pre­miär i di­vi­sion 4A mot Frej på bor­ta­plan. Tä­by­la­get kan få läg­ga in ett trä­nings­pass på match­da­gen, för att det kom­mer ett dam­lag från Ga­laxy är myc­ket osä­kert.

Ef­ter fjol­å­rets se­rie­se­ger har Ga­laxy käm­pat för att ge spe­lar­na bra för­ut­sätt­ning­ar. Ut­an fram­gång. Till slut val­de spelar­trup­pen att gå till Va­salunds re­serv­lag.

Förr­för­ra vec­kan ha­de trä­na­ren, jour­na­lis­ten Philip O´Con­nor, in­te en en­da spe­la­re. Men var än­då op­ti­mis­tisk.

– Jag vill! Och hop­pas verk­li­gen att vi har ett lag till pre­miä­ren, sa­de han då.

En vec­ka se­na­re var

O´Con­nor fort­satt be­slut­sam, men si­tu­a­tio­nen oför­änd­rad.

– Al­la som vill är väl­kom­na, kan du skri­va det i en ar­ti­keln? Jag tän­ker in i det sista för­sö­ka ord­na så att vi har ett lag som spe­lar pre­miä­ren. Det känns skitvik­tigt. Vi har svi­kit tje­jer­na i

Jär­va förr, det be­hö­ver in­te ske igen.

– Skam den som ger sig, fort­sät­ter han. Jag skic­kar ut ett lag med 15-åring­ar om det är så.

Philip O´Con­nors kam­pan­da är smitt­sam, men det ser rätt tröst­löst ut.

– Jag tän­ker in­te så, jag är

in­te den som kas­tar in hand­du­ken. Vi ha­de ing­et herr­lag vid den här ti­den för­ra året.

Ga­laxys stod än­då med ett herr­lag till pre­miä­ren. Dessvär­re ute­slöts la­get ef­ter som­marup­pe­hål­let. Då ha­de för många läm­nat och lag­led­ning­en läm­nat en walk over för myc­ket.

– Jät­tetrå­kigt. Vi be­hö­ver än­då för­sö­ka, nu hand­lar det om att ha minst el­va tje­jer till 22 april och jag tror att det finns till­räck­ligt många som vill.

– Vi be­hö­ver in­te vin­na al­la mat­cher för att åstad­kom­ma nå­got, av­slu­tar Philip O´Con­nor och hän­vi­sar

”Vi har svi­kit tje­jer­na i Jär­va förr, det be­hö­ver in­te ske igen.”

al­la in­tres­se­ra­de till dam­la­gets fa­ce­book­si­da.

Jon­ny An­ders­son

FOTO: KIS­TA GA­LAXY

SUCCÉSTART. Kistas da­mer gick upp en di­vi­sion ef­ter förs­ta sä­song till­sam­mans, nu har al­la läm­nat la­get.

FOTO: MICHAEL FOLMER/ARKIV

SPORT. Hu­vud­trä­na­re Philip O’Con­nor väg­rar att kas­ta in hand­du­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.