Än­nu ett fall av sex­u­el­la över­grepp

Vi i Tensta - - NYHETER - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

En sex­brotts­dömd man åta­las för fle­ra över­grepp mot än­nu en poj­ke i Jär­va­om­rå­det. Om­stän­dig­he­ter­na är för­svå­ran­de, en­ligt åkla­ga­ren.

En man i 30-års­ål­dern har åta­lats för sex­u­el­la över­grepp mot en poj­ke som han va­rit trä­na­re åt. Man­nen har även ar­be­tat på den sko­la i Jär­va­om­rå­det där poj­ken gått.

Brotts­ru­bri­ce­ring­ar­na är grov våld­täkt mot barn vid fle­ra till­fäl­len och grovt sex­u­ellt över­grepp mot barn vid två till­fäl­len.

Åkla­ga­ren tar upp fle­ra för­svå­ran­de om­stän­dig­he­ter. Man­nen har en­ligt åkla­ga­ren ut­nytt­jat sin ställ­ning, bru­kat våld och ho­tat att spri­da ryk­ten om poj­ken om han in­te gått med på sex­u­el­la ak­ti­vi­te­ter.

Nu sit­ter man­nen i fäng­el­se ef­ter att ha dömts för över­grepp mot tre and­ra barn. Domen från Sol­na tings­rätt föll i april och på­följ­den blev åt­ta års fäng­el­se.

Man­nen döm­des för 30 fall av grov våld­täkt mot barn, mot sitt ne­kan­de. Tings­rät­ten be­dö­mer bar­nens vitt­nes­mål som tro­vär­di­ga och det finns även tek­nisk be­vis­ning mot man­nen.

Över­grep­pen som han nu åta­las för ska ha be­gåtts un­der sam­ma tids­pe­ri­od som de han dömts för.

Rät­te­gång­en är pla­ne­rad att hål­las i slu­tet av sep­tem­ber.

FOTO: LEIF OLDENBURG

ÅTAL. En man i 30-års­ål­dern har åta­lats för fle­ra yt­ter­li­ga­re över­grepp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.