Kri­tik mot att D. Car­ne­gie byg­ger nytt

Hy­res­gäst­för­e­ning­en vill in­te att D. Car­ne­gie byg­ger nytt i Jär­va­om­rå­det. Det en­ligt en skri­vel­se till Stock­holms stad.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Jonas Carlsson 070-78 78 706 jonas.carlsson@ di­rekt­press.se

För­valt­ning­en har fö­re­sla­git att D.Car­ne­gie ska byg­ga 150 nya hy­res­rät­ter i Tens­ta. Men Hy­res­gäst­för­e­ning­en är kri­tis­ka till hur D. Car­ne­gie har han­te­rat si­na fas­tig­he­ter ti­di­ga­re och stäl­ler nu en rad krav till Stock­holms stad, skri­ver tid­ning­en Hem & Hy­ra.

– Det här är ab­so­lut in­te van­ligt, det är en helt unik åt­gärd att vi sä­ger nej till en hy­resvärd som vill upp­fö­ra fler hy­res­rät­ter. Det gör vi där­för att de in­te kla­rar av att för­val­ta si­na be­fint­li­ga bo­stä­der i dag, sä­ger Bengt Öh­man, ju­rist på Hy­res­gäst­för­e­ning­en till Hem & Hy­ra.

Hy­res­gäst­för­e­ning­en me­nar att ven­ti­la­tio­nen in­te är god­känd i D. Car­ne­gi­es lä­gen­he­ter, att varm­vatt­net är för kallt, att det är höga ra­don­hal­ter och att brand­skyd­det bris­ter. En­ligt Hem & Hy­ra har D. Car­ne­gie 23 ären­den per 100 med­lem­mar ba­ra i Jär­va­om­rå­det.

– Just de be­hov som nämns från Hy­res­gäst­för­e­ning­en är vi med­vet­na om och är åt­gär­dat se­dan ti­di­ga­re el­ler är un­der åt­gär­dan­de. Vi tar vårt ar­be­te med un­der­håll av fas­tig­he­ter på stort all­var och har hy­res­gäs­ter­na i fo­kus, och har där­för kon­tak­tat Hy­res­gäst­för­e­ning­en för att re­da ut frå­ge­tec­ken om det­ta, kom­men­te­rar D. Car­ne­gi­es kom­mu­ni­ka­tions­chef Björn Sund­berg sa­ken till Hem & Hy­ra.

Ären­det är up­pe i ex­plo­a­te­rings­nämn­den den 19 april.

FOTO: MOSTPHOTOS

TENS­TA. D.Car­ne­gie vill byg­ga 150 i Tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.