I

Vi i Tensta - - VÅRFRÄSCHT -

ntres­set för att od­la hem­ma från grun­den väx­er dag för dag. Själv­klart finns det fle­ra oli­ka sätt att gö­ra det på men nu kom­mer en form som är ny för de fles­ta.

Hyd­ro­po­nisk od­ling el­ler hyd­ro­kul­tur som det ock­så kal­las, blir allt van­li­ga­re i od­lings­sam­man­hang.

Det be­ty­der helt en­kelt att du od­lar ut­an jord. Det din skörd får kla­ra sig på är vat­ten, nä­ring, vär­me och ljus. och skaf­fa bra ru­ti­ner för di­na grö­dor om det här är nå­got du vill sat­sa mer se­ri­öst på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.