Nu bac­kar bo­pri­ser­na – så har ditt om­rå­de på­ver­kats

Stil­lastå­en­de pri­ser och re­kord­få för­sälj­ning­ar. Bo­stads­mark­na­den i Stock­holm tycks ha nått en pla­tå. Sam­ti­digt vi­sar nya siff­ror att pri­ser­na har bac­kat i he­la Stock­holm det se­nas­te året.

Vi i Tensta - - BOSTAD -

Bo­stads­pri­ser­na i Stock­holm har va­rit i prin­cip stil­lastå­en­de se­dan års­skif­tet. In­te hel­ler i mars rör­de sig mark­na­den nämn­värt, trots in­fö­ran­det av det nya amor­te­rings­kra­vet, vi­sar Svensk Mäklar­sta­tis­tiks nya siff­ror.

– För när­va­ran­de be­fin­ner vi oss på en pla­tå sett till pris­ned­gång­en i hös­tas. Fort­sätt­ning­en av vå­ren får vi­sa om det är tem­po­rärt el­ler in­te, sä­ger Per-Ar­ne San­de­gren, ana­lys­chef på Svensk Mäklarstatistik.

Års­ut­veck­ling­en är dock fort­satt ne­ga­tiv. I bå­de Stock­holms stad och i lä­net har pri­ser­na, sett i ett 12-må­na­ders­per­spek­tiv, gått ned -9 pro­cent. För vil­lor i lä­net är mot­sva­ran­de siff­ra -6 pro­cent.

Sam­ti­digt lig­ger an­ta­let för­sälj­ning­ar på en re­kord­låg ni­vå. I mars sål­des 20 pro­cent fär­re bo­stä­der jäm­fört med sam­ma må­nad 2017.

– Vi har en av­vak­tan­de mark­nad, vil­ket är gans­ka sunt med tan­ke på den kraf­ti­ga pris­upp­gång som va­rit de se­nas­te åren, sä­ger Per-Ar­ne San­de­gren.

Det rå­der dock vis­sa skill­na­der mel­lan stads­de­lar­na. I yt­ter­för­or­ter­na har pri­ser­na ge­ne­rellt sett gått ned mer än i de mer cen­tra­la de­lar­na. En­ligt Per-Ar­ne San­de­gren finns det fle­ra för­kla­ring­ar.

En är att mark­na­den i in­ners­tan och Stock­holms cen­tra­la när­för­or­ter var så pass mät­tad in­nan pris­ned­gång­en att folk av eko­no­mis­ka skäl bör­ja­de sö­ka sig läng­re ut, vil­ket drev på en hög­re pro­cen­tu­ell pris­upp­gång i yt­ter­om­rå­de­na. Nu sker det om­vän­da.

– Ett ge­ne­rellt möns­ter är att det har gått li­te säm­re i yt­ter­för­or­ter­na än i de cen­tra­la de­lar­na av Stock­holms kom­mun. Men det rå­der ock­så sto­ra skill­na­der inom stads­de­lar­na av oli­ka skäl. På Ös­ter­malm finns ex­em­pel­vis myc­ket ny­pro­duk­tion i Nor­ra Djur­gårds­sta­den som har va­rit svår att säl­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.