Kul­tur är bäst när den för­e­nar folk

Vi i Tensta - - INSÄNDARE -

Mi­na er­fa­ren­he­ter byg­ger på de snut­tar jag sett på tv samt li­te snack om över­klasskul­tur. Allt­så bygg­des allt på mi­na för­do­mar som jag har lyc­kats las­ta mig med un­der mi­na lev­nads­år.

Jag som är folk­lig och in­te ens har svens­ka som förs­ta språk skul­le ald­rig tän­ka att jag skul­le gil­la och fat­ta den­na fö­re­ställ­ning…

Jag är av na­tu­ren ny­fi­ken och det har bå­de si­na föroch nack­de­lar. Jag skul­le gå till Kung­li­ga ope­ran och se ”Gla­da Än­kan”, så var det be­stämt. Med mi­na för­do­mar.

När jag gick in i bygg­na­den blev jag fa­sci­ne­rad av sce­nen, al­la bal­kong­er, vå­ning­ar, kri­stall­kro­nor och det höga ta­ket. Nu tänk­te jag att jag får upp­le­va li­te över­klass och mås­te er­kän­na att käns­lan var in­te alls dum.

Sät­ter mig på en plats på rad 8 och ser sce­nen myc­ket bra. Bred­vid mig sit­ter två tje­jer som är jämn­å­ri­ga med mig och vi tar bil­der på varand­ra och fnitt­rar.

Ena tje­jen sä­ger att hen­nes vä­nin­na som sit­ter bred­vid fyl­ler 50 år, då vil­le hon ge hen­ne en lyx­pre­sent som att gå på Kung­li­ga ope­ran. Vi fnitt­rar och sko­jar med varand­ra att vi är ung­do­men själ­va fort­fa­ran­de. In­te ens vi själ­va tror på det.

Spelet bör­jar och jag tror in­te mi­na ögon el­ler öron. Det är ju en ko­me­di och jag äls­kar det jag ser och hör.

Jag skrat­tar häm­nings­löst så att tå­rar­na och nä­san bör­jar rin­na. Tje­jen bred­vid mig har re­dan en pap­pers­näs­duk i han­den och tor­kar si­na eg­na ögon och grä­ver i väs­kan, hit­tar en näs­duk till mig med. I pa­u­sen vi­sar hon sitt Fa­ce­boo­kin­lägg där hon har skri­vit att ”vi är på Kung­li­ga ope­ran och skrat­tar så tå­rar­na rin­ner”.

Då tänk­te jag på kul­tu­rens be­ty­del­se och funk­tion när den blir folk­lig och har bild­nings­ef­fekt. Kul­tur är bäst när den för­e­nar fol­ket oav­sett klass och bak­grund. När man kör li­te sam­hälls­sa­tir som i den här fö­re­ställ­ning­en så blev spelet till och med po­li­tiskt. Al­la kun­de hit­ta de­lar av sig själ­va samt nju­ta av den här­li­ga mu­si­ken.

Det blev en dag då jag eli­mi­ne­ra­de en del av mi­na för­do­mar och njöt av det kul­tur­liv som jag äls­kar.

FINKULTUR SOM GICK HEM. An­ders Blom i rol­len som Ben­ny Zet­ter­berg samt Mi­ri­am Treichl som Catharina Nje­gus i ope­ret­ten ”Gla­da än­kan”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.