Äldre­bo­en­det där al­la ska kän­na sig hem­ma

Bo­en­det som an­pas­sats ef­ter åld­ran­de ira­ni­er

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son

Först eta­ble­ra­des Per­si­kan i Tens­ta där de hu­se­ra­de i någ­ra in­nan flytt­las­set gick till Akal­la i no­vem­ber 2016. Här an­pas­sas allt ef­ter de bo­en­de för att de ska kän­na sig som hem­ma, pre­cis som om de vo­re i Iran. Per­so­na­len ta­lar språ­ket, det fi­ras bå­de svens­ka och per­sis­ka hög­ti­der, det görs in­köps­re­sor till Iran för att in­för­skaf­fa in­red­ning till bo­en­det och så ser­ve­ras per­sisk mat.

– Vi kö­per näs­tan 80 ki­lo frukt per vec­ka, sä­ger verk­sam­hets­che­fen Sa­lar Am­ja­di.

När vi går runt i lo­ka­ler­na möts vi av många gla­da an­sik­ten som vill bli fo­to­gra­fe­ra­de. Det märks att de bo­en­de trivs. 85-åri­ge As­ghar Es­te­ka har bott på Per­si­kan i 14 må­na­der.

– Jag trivs myc­ket bra här! Allt är bra här, per­so­na­len är bra, Sa­lar är bra, sä­ger As­ghar Es­te­ka.

En­ligt Sa­lar Am­ja­di finns det inom iransk kul­tur en viss tvek­sam­het bland fa­mil­jer att lå­ta si­na äld­re släk­ting­ar flyt­ta in på äldre­bo­en­den. Men för Per­si­kan, som är en­sam­ma om ett äldre­bo­en­de med den här in­rikt­ning­en, har ef­ter­frå­gan från an­hö­ri­ga till bå­de de­mens­sju­ka och ic­ke­de­mens­sju­ka va­rit stor.

– Tack va­re vår in­rikt­ning har folk bör­jat stäl­la sig i kö. Folk från he­la Sve­ri­ge ring­er hit, sä­ger Sa­lar Ama­ja­di.

Spe­ci­ellt vik­tigt är Per­si­kan för de­mens­sju­ka som tap­pat det svens­ka språ­ket och ba­ra kan pra­ta per­sis­ka el­ler nå­got an­nat språk som finns i Iran. En hem­mil­jö med ett igen­känn­bart språk, mat och kul­tur är nå­got som kan ska­pa en bätt­re triv­sel för de­mens­sju­ka.

– Folk som har bott på and­ra äldre­bo­en­den kan ha va­rit ag­gres­si­va för att de in­te kun­nat gö­ra sig för­ståd­da. När de kom­mer hit blir de lug­na­re, sä­ger Sa­lar Am­ja­di.

Trots Per­si­kans in­rikt­ning får även de som in­te har per­sisk bak­grund bo här. En svensk­född man som bor här får ock­så si­na öns­ke­mål upp­fyll­da.

– Vi la­gar kött­bul­lar när han vill ha det, sä­ger Sa­lar Am­ja­di.

Har ni någ­ra and­ra bo­en­den in­rik­ta­de mot spe­ci­fi­ka na­tio­na­li­te­ter el­ler kul­tu­rer?

– Vi har ett spansk­ta­lan­de bo­en­de i Mid­som­mar­kran­sen och en våning för ara­bisk­ta­lan­de i Tens­ta, sä­ger Eli­sa­bet Keus­sen, vd på Ka­vat vård som dri­ver Per­si­kan.

På det uni­ka bo­en­det Per­si­kan är allt an­pas­sat ef­ter äld­re ira­ni­er. Tan­ken är att al­la som bor här ska kun­na kän­na sig som hem­ma.

FO­TO: JO­NAS CARLS­SON

BO­EN­DE. As­ghar Es­te­ka (till hö­ger) stortrivs på äldre­bo­en­det.

GE­MEN­SKAP. Per­so­nal och bo­en­de på Per­si­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.