”En fäl­tas­si­stent ska in­te va­ra dö­man­de”

I stads­de­len Spånga-Tens­ta sat­sas det hårt på fäl­tas­si­sten­ter­na. De har dub­ble­rats till an­tal och be­fin­ner sig nu of­ta­re vid sko­lor. Dess­utom job­bar de myc­ket med mans­rol­len i sam­häl­let.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - jo­nas.carlsson@di­rekt­press.se

An­ta­let fäl­tas­si­sten­ter i Spånga-Tens­ta har för­dubb- lats se­dan i hös­tas. Ge­nom att fo­ku­se­ra på skol- mil­jö­er och ar­be­ta norm­kri­tiskt hop­pas de kun­na nå än­nu fler unga ute på fäl­tet.

Fäl­tas­si­sten­ter­na för­sö­ker byg­ga re­la­tio­ner med stads­de­lens unga och ska­pa ett lugn i om­rå­det. Den se­nas­te ti­den har det sat­sats mer re­sur­ser på verk­sam­he­ten.

– Vi har gått från att va­ra fy­ra till åt­ta styc­ken se­dan i hös­tas. Vi sat­sar myc­ket på det pre­ven­ti­va ar­be­tet. Vi blev full­ta­li­ga för tre må­na­der se­dan, sä­ger Mo­ha­med Mu­sa, fält­sam­ord­na­re hos Fäl­tas­si­sten­ter­na Spång­aTens­ta.

Det är ett glatt gäng som mö­ter oss vid lo­ka­ler­na i Hjuls­ta torg. Mo­ha­med Mu­sa be­rät­tar mer än gär­na om verk­sam­he­ten och hur den ut­veck­lats den se­nas­te ti­den. För­u­tom de van­li­ga run­dor­na har de även lagt till en stra­te­gi.

– Det har bli­vit väl­digt myc­ket fo­kus på skol­mil­jö. Det är där ung­do­mar­na är som mest och där når vi ut till så många ung­do­mar som möj­ligt, me­nar Mo­ha­med Mu­sa.

De skul­le vil­ja nå ut till fler.

– Vi skul­le vil­ja få in en fot och sam­ar­be­ta med frisko­lor. Vi finns till för al­la som bor i Spånga-Tens­ta, sä­ger Mo­ha­med Mu­sa.

Det är en spe­ci­ell fäl­tas­si­stents­grupp som har en am­bi­tion att lig­ga i fram­kant i så myc­ket som möj­ligt. För­u­tom att job­ba våldspre­ven­tivt för­sö­ker de ock­så ar­be­ta norm­kri­tiskt. Det kanske mest syns ut­åt på de­ras ro­sa trö­jor.

– Det är bra att det syns på långt håll att det är vi. Men det är ing­et vi be­hö­ver läg­ga fo­kus på, me­nar fäl­tas­si­sten­ten Ma­ria.

Norm­kri­ti­ken går dju­pa­re än de ro­sa trö­jor­na. Det kan hand­la om hur nor­mer kan få in en ung­dom på fel ba­na i li­vet.

– Vi har haft ett sam­ar­be­te med Macho­fa­bri­ken där vi pra­tar om de­struk­ti­va mansnor­mer. Man kan va­ra kil­le ut­an att ta med det ne­ga­ti­va som finns med mas­kuli­ni­te­ten, me­nar Mo­ha­med Mu­sa.

Men de ro­sa trö­jor­na är väl­kom­na­de ute på fäl­tet.

– Min upp­le­vel­se av att ar­be­ta ute är po­si­tivt, det är väl­digt bra. De blir jät­te­gla­da av att se oss kom­ma till sko­lan i vå­ra ro­sa trö­jor. Det blir nå­got po­si­tivt, me­nar Mo­ha­med Mu­sa.

Mo­ha­med Mu­sa är väl­digt tyd­lig med am­bi­tio­ner­na för grup­pen.

– Vi vill in­spi­re­ra fält­ar­be­ta­re i Stock­holms stad. Vi i Jär­va ska va­ra ex­per­ter och bäst in­om so­ci­alt fö­re­byg­gan­de ar­be­te.

Hur gör man för att va­ra en bra fäl­tas­si­stent?

– Man ska in­te va­ra dö­man­de. Man ska tro på för­änd­rings­po­ten­ti­al och va­ra em­pa­tisk i be­mö­tan­det. Vi ska na­tur­ligt­vis för­sö­ka fö­ra dem i rätt rikt­ning, men man ska in­te va­ra dö­man­de, be­to­nar fäl­tas­si­sten­ten Char­les.

– Hu­mor är vik­tigt, fli­kar Mo­ha­med Mu­sa in.

Hur myc­ket be­ty­der er verk­sam­het?

– Jag tror att det spe­lar jät­tes­tor roll. Ett lång­sik­tigt jobb ger re­sul­tat där man gri­per in ti­digt och pra­tar med unga, me­nar Char­les.

Be­mö­tan­det med ung­do­mar­na byg­ger på fri­vil­lig­het från de ung­as si­da och re­spekt för ung­as in­tegri­tet. Fäl­tas­sis­ter­na tror att det är lät­ta­re för dem att byg­ga re­la­tio­ner med unga jäm­fört med and­ra myn­dig­he­ter.

– Vi för ing­en do­ku­men­ta­tion, det byg­ger på att de själ­va vill pra­ta med oss. Vi har tyst­nads­plikt, men än­då an­mäl­nings­plikt om vi kän­ner nå­gon oro för nå­got, sä­ger Mo­ha­med Mu­sa.

– Man är en trygg vux­en i de­ras när­het, sä­ger Char­les.

Jo­nas Carlsson

FO­TO: PRI­VAT

AMBITIÖSA. Fäl­tas­si­sten­ter­na i Spånga-Tens­ta vill va­ra en förebild för and­ra fäl­tas­si­sten­ter.

Mo­ha­med Mu­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.