Upp­rop för för­or­ten

Vi i Tensta - - NYHETER -

La­gom till va­let vill fle­ra ak­tö­rer i Jär­va skif­ta per­spek­tiv i de­bat­ten. Nu vill de att po­li­ti­ker­na slu­tar pra­ta om hög­re straff och i stäl­let ta­lar om in­komst­klyf­tor.

Den 19 maj sam­las fle­ra ak­tö­rer i Fol­kets Hus­by un­der eve­ne­mang­et För­orts­fo­rum för rätt­vi­sa. Un­der da­gen blir det ett sam­tal om att bry­ta seg­re­ga­tio­nen och fö­ra sam­häl­let mot en mer jäm­lik, jäm­ställd och håll­bar rikt­ning. Ini­ti­a­tiv­ta­ga­re är bland an­nat Nor­ra Jär­va stads­dels­råd, Rött Fo­rum, Rin­ke­by fram­tids­kom­mit­té, Gul­li­ga folk­rö­rel­sen med fle­ra i sam­ar­be­te med ABF.

– Vi har va­rit väl­digt oro­a­de över to­nen i val­rö­rel­sen. Pro­ble­men i för­or­ten står i fo­kus och det blir en täv­ling mel­lan Mo­de­ra­ter­na, So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na om fler po­li­ser, hår­da­re straff och skärpt flyk­ting­po­li­tik. Det går knappt en vec­ka ut­an ut­spel i den in­rikt­ning­en. Det fö­reslås väl­digt li­te om åt­gär­der mot det som sli­ter isär sam­häl­let, som öka­de in­komst­klyf­tor och klass­klyf­tor, sä­ger Ar­ne Jo­hans­son, ord­fö­ran­de för Nor­ra Jär­va stads­dels­råd.

Un­der da­gen blir det dis­kus­sio­ner och till slut är tan­ken att de ska kom­ma med för­slag om vad som bor­de gö­ras i för­or­ten och i sam­häl­let i stort

– Po­li­ti­ker pe­kar mot för­or­ten som ut­sat­ta om­rå­den, men det är ba­ra ena än­den av ett sam­häl­le som har sli­tits isär. Vi be­hö­ver en rö­rel­se för att för­änd­ra he­la sam­häl­let, sä­ger Ar­ne Jo­hans­son.

Han hop­pas på en stor upp­slut­ning.

– Men vi kon­kur­re­rar med hög­som­mar­vär­men.

Jo­nas Carlsson

FO­KUS. Ar­ne Jo­hans­son me­nar att po­li­ti­ker­na kon­cen­tre­rar sig på fel sa­ker för att lö­sa sam­hälls­pro­ble­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.