Ben­ja­min Dousa släp­per dys­ter bok om Hus­by

Vi i Tensta - - NYHETER -

Ben­ja­min Dousa är ord­fö­ran­de för Mo­de­ra­ta ung­doms­för­bun­det och upp­vux­en i Hus­by. Nu har han skri­vit om bok om om­rå­det som han in­te an­ser är en li­ka bra plats som när han väx­te upp.

Kista­bon Ben­ja­min Dousa (M) är vice ord­fö­ran­de i Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnd och ord­fö­ran­de för Mo­de­ra­ta ung­doms­för­bun­det. Den 25 maj släpps boken ”Snö­fling­or­na fal­ler över Hus­by” där han be­skri­ver sin upp­växt och da­gens läge i Hus­by. Han har en gans­ka dys­ter bild av hur om­rå­det ser ut idag.

– Det har bli­vit säm­re de se­nas­te 15–20 åren. Det är mer bi­drags­be­ro­en­de, fler yr­kes­kri­mi­nel­la och allt fler kän­ner sig otryg­ga

I boken för­sö­ker han för­kla­ra var­för ut­veck­ling­en, en­ligt ho­nom, har gått i den här rikt­ning­en.

– Vi har allt­för många ”snö­fling­or”, väl­må­en­de, unga, män­ni­skor som har lätt att pra­ta om Hus­by men ald­rig kom­mer hit.

Med det me­nar Ben­ja­min Dousa att folk som blun­dar för hur sa­ker och ting ser ut i för­or­ten och att det of­ta är sam­ma typ av män­ni­skor som tar plats in­om le­dan­de po­si­tio­ner.

– Det kul­tu­rel­la och so­ci­a­la glap­pet mel­lan för­or­ten och de som sä­ger sig bry om för­or­ten är stort. De som be­slu­tar bor in­te el­ler kän­ner in­te nå­gon som ver­kar i för­or­ten. Jag har sett det i mitt eget ung­doms­för­bund.

Ben­ja­min Dousa med­ger dock att po­li­ti­ker bör­jar se de pro­blem som han me­nar finns i Hus­by och and­ra för­or­ter.

– Den po­li­tis­ka eli­ten har vak­nat. Det här är hi­sto­ris­ka miss­tag som främst So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Mo­de­ra­ter­na har stått för.

”Jag hop­pas att bå­de hö­ger och väns­ter kan upp­skat­ta boken.”

Tror du att al­la i Hus­by hål­ler med dig om din bild av om­rå­det? – Jag är helt över­ty­gad om att det finns fle­ra bil­der av Jär­va­om­rå­det.

Vad är det vik­ti­gas­te för att änd­ra ut­veck­ling­en? – Först och främst bry­ta bi­drags­be­ro­en­det. Det hål­ler till­ba­ka klass­re­sor, så man in­te fast­nar i ett ut­an­för­skap.

I boken äg­nar han ock­så ett helt ka­pi­tel åt sko­lan.

– Det jag är mest tack­sam för när jag väx­te upp är att mam­ma byt­te sko­la åt mig. Det all­var­li­gas­te pro­ble­met är att sko­lor­na är så då­li­ga och stö­ki­ga. Om det tar fem mi­nu­ter att få igång 40mi­nu­ters lek­tio­ner tap­par man ett helt år i grund­sko­lan. I min sko­la i Kis­ta kun­de det ta 20 mi­nu­ter.

Ben­ja­min Dousa hop­pas att hans bok får ef­fekt i sam­hälls­de­bat­ten.

– Det jag hop­pas är att bå­de hö­ger och väns­ter kan upp­skat­ta boken. Se­dan tror jag att de blir för­ban­na­de för att jag ger mig på bå­da.

Jo­nas Carlsson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.