”Kom hit och tit­ta själ­va”

Öp­pen in­bju­dan till stads­bygg­nads­nämn­den och kyr­ko­gårds­nämn­den

Vi i Tensta - - INSÄNDARE -

”Den pla­ne­ra­de be­grav­nings­plat­sen på Gran­holmstop­pen för­stör den vack­ras­te och mest an­vän­da de­len av Jär­va­fäl­tet. Var­för kom­mer in­te ni som be­slu­tar i det mest kon­tro­ver­si­el­la planä­ren­det i Tenstas histo­ria hit och tit­tar själ­va?” Det und­rar in­sän­dar­skri­ben­ter­na.

På Gran­holmstop­pen i Tens­ta lig­ger en park som ska­pats av Jär­va Disc­golf Park som al­la jär­va­bor kan va­ra stol­ta över. Den är ett po­pu­lärt ut­flykts­mål, loc­kar di­sc­golfspe­la­re från he­la värl­den och ut­sågs till Årets Park i Sve­ri­ge 2017.

För två år se­dan skrev sför­e­ning­ar­na i Tens­ta och Akal­la till par­tivän­ner­na i stads­bygg­nads­nämn­den om be­grav­nings­plat­sen som skul­le för­stö­ra den­na uni­ka ak­ti­vi­tets­park. I bre­vet fö­reslog ord­fö­ran­de­na Mo­ha­med Nu­ur och An­ders Ös­ter­berg tre al­ter­na­ti­va plat­ser i när­he­ten. ”Vi käm­par för ett Jär­va där män­ni­skor trivs och vill bo” skrev de. Ty­värr kom ing­et svar från stads­hu­set.

Vi so­ci­al­de­mo­kra­ter i Tens­ta ger in­te upp kam­pen för ett Jär­va där män­ni­skor trivs och vill bo. Vi käm­par för de­mo­kra­ti, del­ak­tig­het och mot dis­kri­mi­ne­ring. Och ef­tersom över 50 pro­cent av väl­jar­na här rös­tat med oss har vi ett sär­skilt an­svar att mot­sva­ra de­ras för­tro­en­de. Där­för skri­ver vi åter till er i stads­bygg­nads­nämn­den och kyr­ko­gårds­nämn­den, över­ty­ga­de om att ni in­nerst in­ne

de­lar vå­ra vär­de­ring­ar och syn på Jär­va.

Frå­gan är var­för ni som be­slu­tar i det mest kon­tro­ver­si­el­la planä­ren­det i Tenstas histo­ria in­te ta­git er hit och tit­tat med eg­na ögon? Ni har haft tio år på er.

Pla­ce­ring­en av en be­grav­nings­plats är stra­te­gisk och lång­sik­tig: Den kom­mer att på­ver­ka stads­de­lens at­trak­tions­kraft och ut­veck­ling, och den flyt­tas ald­rig, in­te ens på tu­sen år. Var­för vill ni då in­te träf­fa oss el­ler re­pre­sen­tan­ter för Jär­va Disc­golf Park för att få vår syn på kon­se­kven­ser­na?

De som kri­ti­se­rar va­let av plats får all­tid hö­ra att ”be­ho­vet av kist­gra­var är stort i nor­ra Stock­holm”. Tack, vi vet. Men be­ho­vet sä­ger in­te att den mås­te an­läg­gas just där, på den vack­ras­te och mest an­vän­da de­len av Jär­va­fäl­tet. Vi är för en be­grav­nings­plats på Jär­va, men det ha­de va­rit bra om oli­ka plat­ser ha­de jäm­förts med varand­ra och jär­va­bor­na ha­de fått en chans att ge syn­punk­ter.

Ni bru­kar ock­så sä­ga ”nu har pla­ne­ring­en på­gått så länge att vi in­te kan bör­ja om”. Ur­säk­ta, men det är in­te vi som valt fel plats från bör­jan. Är det vik­ti­ga­re att det går fort än att det blir rätt?

Nu när det kom­mer många po­si­ti­va sats­ning­ar på Jär­va är det vik­tigt att de sam­spe­lar och in­te mot­ver­kar varand­ra. Utom­hus­ba­det vid Eg­ge­by gård som vi so­ci­al­de­mo­kra­ter dri­vit i 30 år blir änt­li­gen av. Det kan dra nyt­ta av di­sc­golf­par­ken som fram­gångs­rikt för­vand­lat en otrygg del av fäl­tet till en be­fol­kad och fa­mil­je­vän­lig mil­jö. Med så­da­na an­lägg­ning­ar ut­veck­las fäl­tet till det tryg­ga om­rå­de som är vårt mål.

Den 20 ju­ni, tre da­gar ef­ter Järva­vec­kans slut, vän­tas kyr­ko­gårds­nämn­den fat­ta ett ge­nom­fö­ran­de­be­slut om be­grav­nings­plats på Gran­holmstop­pen och Årets Park. In­nan dess vill vi att ni kom­mer ut ur sam­man­trä­des­rum­men, vå­gar vi­sa jär­va­bor­na in­tres­se och lå­ter oss vi­sa plat­sen ni be­slu­tar om.

För Tens­ta s-för­e­ning: Mo­ha­med Nu­ur (ord­fö­ran­de), Ze­i­nab Hus­se­in (vice ord­fö­ran­de), Björn Er­dal, Pe­ter Forslund, Gud­run Skål­berg, Ah­med Ali Sa­lad

FO­TO: PRI­VAT

BE­GRAV­NINGS­PLATS. Jär­va Disc­golf­park är ett po­pu­lärt ut­flykts­mål och ut­sågs till Årets Park i Sve­ri­ge 2017. Nu pla­ne­ras en be­grav­nings­plats här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.