Nion­de­klas­sa­re bok­de­bu­te­rar

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son jo­nas.carls­son@di­rekt­press.se

Nion­de­klas­sa­ren, Nai­ma Oday, från Tens­ta gör för­fat­tar­de­but till­sam­mans med åt­ta and­ra för­fat­ta­re i an­to­lo­gin ”Vi ser, vi kän­ner, vi käm­par”.

Bak­grun­den lig­ger i stif­tel­sen Be­rät­tarmi­ni­s­te­ri­et och Bon­ni­er­för­la­gens för­fat­tar­sko­la BM-de­bu­tant. Där får ett ti­o­tal unga var­je år chan­sen att ut­veck­la sitt skri­van­de. Nai­ma Oday blev en av de ut­val­da.

– Jag skic­ka­de in en text. De gil­la­de be­rät­tel­sen och vil­le ut­veck­la den med mig. Det är sam­ma be­rät­tel­se som ham­na­de i boken, sä­ger Nai­ma Oday.

Un­der för­fat­tar­sko­lans gång ut­veck­la­des och för­läng­des be­rät­tel­sen.

– De lär­de mig vad man ska tän­ka på när man skri­ver och att man he­la ti­den ska ut­veck­la sin text. De gav mig jät­te­många tips, sä­ger Nai­ma Oday.

Re­sul­ta­tet är att Nai­ma nu till­sam­mans med åt­ta and­ra ung­do­mar får si­na be­rät­tel­ser ut­giv­na i an­to­lo­gin ”Vi ser, vi kän­ner, vi käm­par”.

– Det känns jät­te­bra. Jag trod­de in­te att jag skul­le bli vald från bör­jan.

Vad hand­lar din be­rät­tel­se om?

– Den hand­lar om en kil­le som får re­da på att hans mam­ma dött. Hans pap­pa får till­ba­ka vård­na­den om ho­nom, men han vill ba­ra ut­nytt­ja so­nen till att slåss för peng­ar. Är skri­van­de någon­ting som du kom­mer fort­sät­ta med i fram­ti­den?

– Nej, jag tror in­te jag kom­mer skri­va i fram­ti­den på det här sät­tet. Det tar så lång tid när man mås­te skri­va om al­la ver­sio­ner. Jag kom­mer nog att skri­va mer på fri­ti­den.

Även gym­na­si­e­e­le­ven Ze­i­nab Mu­se, bo­en­des i Rin­ke­by, är med i an­to­lo­gin med sin be­rät­tel­se ”Kvin­nan fram­för spe­geln”.

FOTO: KARL GABOR

DE­BU­TANT. Nai­ma Oday är en av nio ung­do­mar som är pub­li­ce­ra­de i an­to­lo­gin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.