(M) vill stop­pa mo­ral­po­li­sen

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Dils­han Fer­nan­do

”Mo­ral­po­li­ser” som va­kar över vad kvin­nor får och in­te får gö­ra. I värs­ta fall ho­tar, slår och mör­dar. Så be­skri­ver Mo­de­ra­ter­na pro­ble­men med he­ders­re­la­te­rad brotts­lig­het i svens­ka för­or­ter, när de un­der en press­kon­fe­rens i veckan pre­sen­te­ra­de tre nya för­slag mot he­derskul­tur .

Mo­de­ra­ter­nas rätts­po­li­tis­ka ta­les­per­son To­mas Tobé och Jes­si­ca Pol­fjärd, jäm­ställd­het­s­och in­teg­ra­tions­po­li­tisk ta­les­per­son, höll un­der mor­go­nen press­kon­fe­rens för att pre­sen­te­ra Mo­de­ra­ter­nas för­slag på åt­gär­der mot he­derskul­tur.

– De som be­ta­lar pri­set för he­derskul­tu­ren är unga flic­kor och kvin­nor. Det blir ett stort pro­jekt att hål­la he­dern vid liv, sä­ger Jes­si­ca Pol­fjärd, jäm­ställd­hets- och in­teg­ra­tions­po­li­tisk ta­les­per­son.

Mo­de­ra­ter­na fö­re­slår en ny brotts­ru­bri­ce­ring, ola­ga fri­hets­be­gräns­ning, som ska kun­na ge fäng­el­se i tre år, och i vis­sa fall kun­na le­da till ut­vis­ning. De vill ock­så in­fö­ra en möj­lig­het att de­la ut till­trä­des­för­bud för mo­ral­po­li­ser, som ska kun­na ut­fär­das på plats av po­li­sen.

– Åker man till om­rå­den där mo­ral­po­li­ser ex­i­ste­rar ska­par vi nu en möj­lig­het för po­li­sen att ut­fär­da ett till­trä­des­för­bud. Det in­ne­bär att det ska va­ra möj­ligt att ut­ta­la till per­so­nen att de in­te har rätt att vis­tas på plat­sen. Det ska gi­vet­vis prö­vas i dom­stol se­na­re, men kan ut­fär­das ome­del­bart, sä­ger To­mas Tobé.

Det tred­je för­sla­get in­ne­bär möj­lig­het att kart­läg­ga miss­tänk­ta mo­ral­po­li­ser.

Pro­ble­met finns främst i för­or­ter­na och i om­rå­den med stor an­del in­vand­ra­re, me­nar mo­de­ra­ter­na. De pra­tar om ”mo­ral­po­li­ser” som be­skrivs som män­ni­skor, of­tast män, som pat­rul­le­rar of­fent­li­ga mil­jö­er och kon­trol­le­rar kvin­nors be­te­en­de.

– Det kan vi in­te ha i Sve­ri­ge 2018, sä­ger Mo­de­ra­ter­nas To­mas Tobé.

Kon­trol­len från des­sa mo­ral­po­li­ser kan ske ge­nom att män­nen be­stäm­mer över kvin­nors kläd­sel, mo­bil­te­le­fo­ner och re­la­tio­ner. Pri­set för ett övertramp kan i värs­ta fall le­da till hot, miss­han­del el­ler mord, sä­ger Mo­de­ra­ter­na.

– Vi vill in­fö­ra en sär­skild brotts­ru­bri­ce­ring som gäl­ler he­ders­brott. Vi vill ock­så att he­dersmo­tiv ska in­fö­ras som en sär­skild skärp­nings­grund och enkla­re kun­na le­da till ut­vis­ning, sä­ger par­ti­ets rätts­po­li­tis­ke ta­les­per­son To­mas Tobé.

”De som be­ta­lar pri­set för he­derskul­tu­ren är unga kvin­nor.”

FOTO: MOSTPHOTOS

HEDERSFÖRTRYCK. Att kon­trol­le­ra nå­gon an­nans mo­bil­te­le­fon är en form av hedersförtryck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.