Här är årets lo­ka­la Al­ma­pris­ta­ga­re

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son jo­nas.carls­son@di­rek­press.se

Som tra­di­tio­nen bju­der var det åter­i­gen dags för ALMA-pris­ta­ga­ren att be­sö­ka Hjuls­ta grund­sko­la. I år var det för­fat­ta­ren Jac­que­li­ne Wood­son från USA som gjor­de en vi­sit.

Un­der ons­dags­mor­go­nen var det dags för ALMA-pris­ta­ga­ren Jac­que­li­ne Wood­son att be­sö­ka Hjuls­ta grund­sko­la. Först häl­sa­de ele­ver­na Ayub och Ni­co­las, Jac­que­li­ne väl­kom­men. Ni­co­las drog även till med att häl­sa väl­kom­men på spans­ka.

Se­dan vän­ta­de ett be­sök i bib­li­o­te­ket där Jac­que­li­ne fick sva­ra på frå­gor och be­rät­ta mer om sig själv. En del ele­ver fick ock­så be­rät­ta om sig själ­va via de ar­be­ten som de gjort.

– Det är så spän­nan­de att va­ra här. Jag har hört myc­ket om er. Det är kul att va­ra här och en ära att mö­ta er, sa Jac­que­li­ne Wood­son.

Jac­que­li­ne Wood­son är afro­a­me­ri­kan och del­vis upp­växt i den ame­ri­kans­ka sö­dern. Fle­ra av hen­nes böc­ker hit­tar sin in­spi­ra­tion från afro­a­me­ri­ka­ner­nas histo­ria. Hon be­rät­ta­de un­der mö­tet med ele­ver­na att hon var väl­digt för­vå­nad över att få pri­set.

– Jag viss­te in­te ens att man som ame­ri­kan kun­de få pri­set. Jag trod­de att man kanske be­höv­de va­ra bo­satt i Eu­ro­pa. Det tog någ­ra tim­mar in­nan det sjönk in, sa Jac­que­li­ne Wood­son.

Ef­ter stun­den i bib­li­o­te­ket gick de vi­da­re till gym­nas­tik­sa­len där bland an­nat kör­upp­trä­dan­de och pre­sen­ter till Jac­que­li­ne vän­ta­de. Vad hon fick? Pip­pi Långstrump-böc­ker.

– Jag kom­mer ihåg att min sys­ter läs­te Pip­pi-böc­ker för mig, be­rät­ta­de Jac­que­li­ne un­der bib­li­o­teks­stun­den. Hon tilla­de ock­så att hon va­rit i Astrid Lind­grens lä­gen­het un­der sin vis­tel­se i Sve­ri­ge.

I för­ra veckan fi­ra­de ele­ver­na själ­va ALMA-pri­set på sko­lan. I fem år har Hjuls­ta grund­sko­la ar­be­tat med pri- set. De klas­ser som vill lä­ra sig om pri­set, Astrid Lind­gren och pris­ta­ga­re ge­nom åren sät­ter ihop ar­be­ten som ställs ut på sko­lan. Dess­utom får ele­ver­na själ­va ta emot pri­ser som föl­jer kri­te­ri­er­na för ALMA-pri­set.

– Ju­ryn be­står av för­fat­ta­ren Bengt-Erik Eng­holm och gym­na­sie­lä­ra­ren Ka­ta­ri­na Lyc­ken Rü­ter. De tit­tar på rik­ti­ga lit­te­rä­ra kva­li­té­er. Det är in­te snäl­la pri­ser till nå­gon som be­hö­ver trös­tas, sä­ger bib­li­o­te­ka­ri­en Cil­la Da­lén.

En av många skick­li­ga ele­ver som fick pris i år är Paz, en tjej i klass 3 A, som skri­vit en dikt.

– Det känns jät­te­ro­ligt. Jag fick nog pris för att den hand­lar om vän­skap och hur per­so­ner kan kän­na sig, sä­ger hon.

KÖR. Fram­för­de sång in­för Jac­que­li­ne Wood­son och de and­ra åskå­dar­na.

HÄLSNING. Sko­lans rek­tor He­lé­ne Hod­ges ska­kar hand med Jac­que­li­ne Wood­son.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

BIB­LI­O­TE­KET. Jac­que­li­ne Wood­son fick be­rät­ta myc­ket om sig själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.