SKOLMODELLEN SOM GETT RESULTAT

”För­ra vå­ren gick 80 pro­cent ut med gym­na­sie­be­hö­rig­het”

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son jo­nas.carls­son@di­rekt­press.se

För två år se­dan var det nästin­till ka­os på sko­lan. Idag är det lug­na­re och re­sul­ta­ten har gått upp­åt. Det tack va­re Hus­by­mo­del­len.

För två år se­dan star­ta­de Frys­hu­set i Hus­by sin sko­la Frys­hu­set Grund­sko­la Väst­ra. Till en bör­jan var det en stor ut­ma­ning för lä­rar­na på hög­sta­di­e­sko­lan.

– Det var gans­ka ka­o­tiskt i bör­jan. Ele­ver kun­de kas­ta sto­lar och gre­jer. Man kun­de bli kal­lad li­te vad som helst. Det var en tuff förs­ta höst­ter­min, sä­ger svenskalä­ra­ren Gabri­el­la Pers­son.

En­ligt lä­rar­na fanns det en an­led­ning till att ele­ver­na age­ra­de på det sät­tet.

– De för­sök­te ska­pa en kon­flikt, sä­ger NO-lä­ra­ren Mur­ta­za Hus­sa­in som själv är upp­vux­en i Tens­ta.

– Man får ald­rig ge upp, en del ele­vers över­lev­nads­stra­te­gi var att stö­ta bort folk ge­nom att va­ra så otrev­li­ga som möj­ligt. De är va­na vid att folk ger upp och att vux­na för­svin­ner i de­ras liv. Nu är det fort­fa­ran­de en del som frå­gar om vi ska va­ra kvar som lä­ra­re. Men de ser att vi in­te ger upp, sä­ger Gabri­el­la Pers­son.

Sko­lan har som mål att ele­ver­na ska kla­ra be­hö­rig­he­ten till gym­na­si­et. Från den tuf­fa star­ten har det­ta nu bli­vit verk­lig­het för många.

– I bör­jan ha­de många F el­ler streck i be­tyg. Nu gjor­de de na­tio­nel­la pro­ven i svens­ka och det var ba­ra två som fick F i prov­be­tyg. Det är en gans­ka mar­kant skill­nad, sä­ger Gabri­el­la Pers­son.

– Jag har haft ele­ver som kom­mit fram till mig och sagt att de in­te haft nå­got be­tyg i NO ti­di­ga­re, sä­ger Mur­ta­za Hus­sa­in.

De har märkt en stor skill­nad i be­tyg, men även i när­va­ro.

– När vi bör­ja­de här satt många i kor­ri­do­rer­na. Men nu är det väl­digt få som in­te kom­mer in till lek­tio­ner­na, sä­ger Gabri­el­la Pers­son.

Sko­lans lång­sik­ti­ga ar­be­te har gett resultat. Det gäl­ler att ska­pa en sko­la där al­la trivs, blir sed­da och vill spen­de­ra sin tid. Nyc­keln är ett pre­stige­löst och re­spekt­fullt be­mö­tan­de, ha tyd­li­ga och in­di­vi­dan­pas­sa­de lek­tio­ner, stöt­ta varand­ra i lärar­tea­met och va­ra där för ele­ver­na.

– Ele­ven bär in­te an­sva­ret en­samt, det är ett ge­men­samt ar­be­te mel­lan lä­ra­re och elev. Då blir de lug­na­re och de kän­ner sig in­te över­giv­na. Ele­ver­na kän­ner sig in­te en­sam­ma, sä­ger Mur­ta­za Hus­sa­in.

– Vi ger an­svar i de­ras takt för att de ska få kän­na att de lyc­kas och upp­gif­ter­na är in­di­vi­dan­pas­sa­de, sä­ger Gabri­el­la Pers­son.

Det är många de­lar som ge­men­samt bil­dar Hus­by­mo­del­len. Det är vik­tigt att ha en per­son­lig kon­takt med ele­ver­na på ras­ter och på lun­chen och ser till att fö­re­gå med gott ex­em­pel gente­mot varand­ra. Myc­ket hand­lar om hur man be­mö-

”Förr var det en mis­sion. Nu är det en pas­sion.”

ter bå­de ele­ver och kol­le­gor.

– För­ra vå­ren gick 80 pro­cent ut med gym­na­sie­be­hö­rig­het. Vi får be­kräf­tat att det här fun­ge­rar, sä­ger Gabri­el­la Pers­son.

Lä­rar­na på sko­lan le­ver verk­li­gen för sitt upp­drag och sli­tet ger så myc­ket till­ba­ka.

– Förr var det en mis­sion. Nu är det en pas­sion, sä­ger Mur­ta­za Hus­sa­in.

FRYS­HU­SET. Gabri­el­la Pers­son och Mur­ta­za Hus­sa­in job­bar på hög­sta­di­e­sko­lan Frys­hu­set Grund­sko­la Väst­ra.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

VÄNDNING. Gabri­el­la Pers­son, Mur­ta­za Hus­sa­in och de and­ra lä­rar­na har vänt ut­veck­ling­en för ele­ver­na på hög­sta­di­e­sko­lan Frys­hu­set Grund­sko­la Väst­ra.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

hög­sta­di­e­sko­lan Frys­hu­set Grund­sko­la Väst­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.