Hell­re kung­a­bröl­lop än ishoc­key-VM E

Vi i Tensta - - HEJ TENSTA - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­ling@di­rekt­press.se Re­por­ter

tt kung­ligt bröl­lop är på många sätt som en VM­fi­nal i ishoc­key. Li­ka stort, li­ka häf­tigt och minst li­ka många tv-tit­ta­re. Mil­jon­tals sup­port­rar föl­jer eve­ne­mang­et på plats och li­ve via ra­dio och tv. För­vänt­ning­ar­na är höga och spän­ning­en är olid­lig. De mest in­bit­na sup­port­rar­na vif­tar med flag­gor och kö­per sou­ve­ni­rer att ta med sig hem. Dryck och till­tugg köps in och avnjuts i sam­band med vig­seln. Och vads­lag­nings­fir­mor­na öpp­nar upp för spel – men in­te om vem som vin­ner, ut­an om vem som har de­sig­nat bröl­lopsklän­ning­en.

Det finns dock två sto­ra skill­na­der mel­lan ett kung­a­bröl­lop och en hoc­key­fi­nal. Den ena är att an­de­len kvin­nor tro­li­gen är hög­re vid bröl­lo­pet jäm­fört med hoc­key­fi­na­len. Den and­ra är att ut­gång­en of­ta är be­tyd­ligt säk­ra­re. Bröl­lo­pet är när­mast att lik­na vid en rig­gad hoc­key­fi­nal med en gi­ven vin­na­re (el­ler sna­ra­re två vin­na­re: bru­den och brud­gum­men).

När prins Har­ry i hel­gen gif­te sig med Meg­han Mark­le ha­de jag, min sys­ter och två vän­ner bän­kat oss fram­för tre da­torskär­mar med te och sco­nes (te­ma: brit­tiskt). Va­ri låg egent­li­gen spän­ning­en?

Det är klart att bru­den skul­le ha på sig en vit klän­ning, se gu­dom­lig ut och sä­ga ja till prin­sen. Och brud­gum­men skul­le stå där fram­me, se ner­vös ut och sä­ga ja till bru­den. Än­då var det så him­la spän­nan­de och rö­ran­de. Jag tit­tar myc­ket hell­re på ett kung­ligt bröl­lop än på hoc­key. Men frå­ga mig in­te var­för.

Bröl­lo­pet är när­mast att lik­na vid en rig­gad hoc­key­fi­nal med en gi­ven vin­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.