Så för­de­las äldre­peng­ar­na

Vi i Tensta - - NYHETER -

Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd har ti­di­ga­re be­slu­tat om att an­sö­ka av re­ge­ring­ens peng­ar av­sed­da för ökad be­man­ning in­om äldre­omsor­gen. Så här blir för­del­ning­en av des­sa peng­ar: Hed­vig dag­verk­sam­het får 58 000 kro­nor, Spång­aTens­ta hem­tjänst psy­kisk ohäl­sa får 450 000 kro­nor och an­nan hem­tjänst får 775 000 kro­nor.

2018 var sista året för sti­mu­lans­me­del för ökad be­man­ning. Nu ska ef­fek­ter­na av peng­ar­na ut­vär­de­ras och verk­sam­he­ter­na får ta ställ­ning till hur det här ska han­te­ras ef­ter 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.