Tre för­slag mot ”mo­ral­po­li­ser”

Vi i Tensta - - NYHETER -

■ M vill kart­läg­ga det som par­ti­et kallar pro­ble­met med mo­ral­po­li­ser. Kart­lägg­ning­en ska ge un­der­lag till po­li­sen och myn­dig­he­ter.

■ M fö­re­slår en nytt brotts­ru­bri­ce­ring: ”Ola­ga fri­hets­be­gräns­ning”. Det ska kun­na le­da till fäng­el­se i tre år.

■ TRED­JE för­sla­get är att in­fö­ra en möj­lig­het att de­la ut till­trä­des­för­bud till ”mo­ral­po­li­ser”. För­bu­det ska främst hjäl­pa po­li­ser att in­gri­pa di­rekt på plats vid en in­ci­dent som är he­ders­re­la­te­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.