Här går en klubb i gra­ven

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

Jär­va MK gick i gra­ven vid ett ex­tra års­mö­te i tors­dags.

– Många har stöt­tat och ut­tryckt sym­pa­ti, men ing­en har ställt upp i kam­pen mot sta­den och be­slu­tet att cross­ba­nan ska bli park, sä­ger ord­fö­ran­de Jon­ny Påls­son.

”Skam­ligt”, ”be­dröv­ligt” och ”idi­o­tiskt” var tryck­ba­ra ord när runt 20 Jär­va MK-med­lem­mar i mån­dags sam­la­des på Barkar­by­ba­nan för att stä­da bort det sista – ren­sa klubb­hu­set och ta va­ra på drygt 50-års histo­ria.

Ned­lägg­ning­en är en kon­se­kvens av att Stock­holm stad be­slu­ta att Jär­va MK:s cross­ba­na ska bli park i Hans­ta na­tur­re­ser­vat.

– 100 me­ter från För­bi­fart Stock­holm, sä­ger ord­fö­ran­den Jon­ny Påls­son sar­kas­tiskt.

I JMK:ar­nas värld är park här ett då­ligt skämt. Som då­ligt skämt sor­te­ras även löf­ten om er­sätt­nings­mark in­te för­verk­li­gats.

Vid or­di­na­rie års­mö­tet i april be­slu­ta­des där­för att Jär­va MK skul­le läg­gas ner. För att slut­ligt klub­ba be­slu­tet kräv­des ex­tra års­mö­te. Det ha­de klub­ben i tors­dags.

Tre da­gar ti­di­ga­re ren­sa­des klubb­hu­set.

Mat­ti­as Men­so­nen, Jär­va MK, vann det ab­so­lut sista täv­lings­hea­tet un­der Car­la Me­mo­ri­al, som blev sista täv­ling­en på ba­nan.

– Be­dröv­ligt. Det här är en av Sve­ri­ges bäs­ta na­tur­ba­nor i kon­kur­rens med den i Ud­de­val­la. Jag har kört för Jär­va se­dan 2001 och trod­de in­te att det skul­le gå så här il­la.

I vin­ter och vår har ban­om­rå­det ren­sats. Man an­ser sig ha ta­git bort allt som ska­pats

för att ut­veck­la ba­nan. Dock har man in­te hör­sam­mat kra­ven på att om­rå­det ska åter­stäl­las till na­tur­mark. Man kun­de dess­utom in­te. Sta­den par­ke­ra­de be­tong­bar­riä­rer runt mar­ken. En kran­fö­ra­re JMK be­ställt tving­a­des vän­da ut­an ut­fört ar­be­te.

– Vi har hyrt en cross­ba­na och läm­nar en cross­ba­na. Bor­ta är ex­em­pel­vis con­tai­nern som var ned­grävd för att fun­ge­ra som tun­nel un­der ba­nan, sä­ger Jon­ny Påls­son.

Se­dan års­skif­tet har klub­ben va­rit por­tad från ba­nan, men haft till­gång till klubb­hu­set. Vad hän­der nu?

– Vår crossko­la och vis­sa med­lem­mar, ty­värr in­te al­la, har fått va­ra på Vik­ba­nan, Upp­lands Väs­by. Från och med på tors­dag är al­la klubb­lö­sa och kan gå var de vill. Sve­mo tyc­ker att det som hänt är så be­dröv­lig att al­la slip­per be­ta­la ny li­cens vid klub­byte, sä­ger Jon­ny Påls­son.

Bakom hans rygg lyfts en tre­sits­sof­fa ut. Den och an­nat kån­kas till en con­tai­ner. Po­ka­ler, tav­lor och bil­der tar brö­der­na Fred­rik och Ro­bert For­sell hand om. Trots att For­sell Mo­tor, i Sol­len­tu­na, re­dan är fullt vill de ska­pa ett min­nes­hörn av JMK:s 52 år.

– Vi ska för­sö­ka. Man kan in­te slänga sån´t här, sä­ger Fred­rik For­sell och pil­lar med kniv loss en bild­tav­la från väg­gen. Bil­den är från VM på ba­nan 1982.

Hans bror väl­jer bland po­ka­ler, er­öv­ra­de trofé­er, som står längs väg­gar­na och på föns­ter­brä­dor.

Vär­de­full ut­rust­ning har JMK skänkt till Mä­larö MCK med hopp om att den klub­ben ska få en knuff fram­åt.

– Vi kun­de kanske fått 25 000 kro­nor för ut­rust­ning­en, men ut­an klubb har vi ing­en nyt­ta av de peng­ar­na, sä­ger Jon­ny Påls­son och ser fler po­ka­ler läm­na rum­met.

”Jag har kört för Jär­va se­dan 2001 och trod­de in­te att det skul­le gå så här il­la.”

PRISER. En del av Jär­va MK:s histo­ria ska i fram­ti­den kun­na be­skå­das på For­sell Mo­tor i Sol­len­tu­na.

FOTO: JON­NY ANDERSSON

STÄDNING. En brun skinn­sof­fa på väg mot tip­pen.

Jon­ny Andersson 070-78 78 705 jon­ny.andersson@ di­rekt­press.se

DYSTER. Jon­ny Påls­son såg med ve­mod pryl ef­ter pryl läm­na klubb­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.