Man­nen bakom po­li­ti­ker­vec­kan

Val­del­ta­gan­det i Jär­va är lågt. Nu hop­pas ABF Stock­holm kun­na vän­da tren­den med hjälp av va­lam­bas­sa­dö­rer.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

De­mo­kra­ti­sko­lan.com är en webb­plats där män­ni­skor från för­or­ten en­kelt ska kun­na ta till sig in­for­ma­tion om svensk po­li­tik. Vil­ket be­sluts­or­gan som be­stäm­mer över vad, hur det går att på­ver­ka po­li­ti­ken och vil­ka par­ti­er och ide­o­lo­gi­er det finns i Sve­ri­ge är någ­ra av frå­gor­na som går att få svar på via hem­si­dan.

Som en del av De­mo­kra­ti­sko­lan ut­bil­dar ABF Stock­holm nu va­lam­bas­sa­dö­rer i Rin­ke­by och Skär­hol­men i just så­da­na frå­gor. Tan­ken är att va­lam­bas­sa­dö­rer­na se­dan själ­va ska an­ord­na fö­re­läs­ning­ar och stu­die­cirk­lar för att få folk att in­se vik­ten av att rös­ta.

– Det är många som in­te vet vem som fat­tar be­slu­ten om vad, även om det på­ver­kar ditt liv, sä­ger Selu­ah Al­saa­ti på ABF Stock­holm som hål­ler i ut­bild­ning­en i Rin­ke­by.

Hon hop­pas att det lå­ga val­del­ta­gan­det där­för kan hö­jas med hjälp av va­lam­bas­sa­dö­rer­na.

– I Rin­ke­by är det un­ge­fär varan­nan män­ni­ska som rös­tar, sam­ti­digt är det vi som bor i de här om­rå­de­na som vet vil­ken po­li­tik som är bäst för oss, vi skul­le tjä­na på att va­ra med och på­ver­ka, me­nar Selu­ah Al­saa­ti.

Fö­re­lä­sa­ren Amal Se­raj be­rät­ta­de om oli­ka rö­rel­ser i Sve­ri­ge vid ett mö­te i Fol­kets Hus i Rin­ke­by. Hon tog upp bland an­nat nyk­ter­hets­rö­rel­sens ef­fekt på sam­häl­let när det näs­tan rös­ta­des ige­nom ett sprit­för­bud i Sve­ri­ge.

Un­der kväl­len upp­stod ock­så en dis­kus­sion om var­för Sve­ri­ge fort­fa­ran­de in­te haft en kvinn­lig stats­mi­nis­ter. En man på­pe­ka­de att kvin­nor of­ta för­svann från höga­top­po­si­tio­ner som Mo­na Sah­lin och An­na Kin­berg Bat­ra. Men en kvin­na tog upp ex­emp­let Hå­kan Ju­holt och ar­gu­men­te­ra­de för att män ock­så be­hand­lats il­la. Två av de som ut­bil­dar sig till va­lam­bas­sa­dö­rer i Rin­ke­by är Sa­fia Ah­med och Khad­ra Mu­min, som bå­da är ak­ti­va in­om för­e­nings­li­vet. Tan­ken är just att de som har star­ka nät­verk enkla­re ska kun­na spri­da bud­ska­pet om vik­ten av att rös­ta.

– Jag tror de fles­ta vet att de får rös­ta, men de har in­te för­tro­en­de för nå­got par­ti. De tror in­te på för­änd­ring, att det går att gö­ra nå­gon för­änd­ring. De tviv­lar på att de­ras röst kan nå fram. Jag har rös­tat al­la år i Sve­ri­ge, men de åren som jag har rös­tat så har det in­te fått nå­got re­sul­tat i för­or­ter­na. Men hö­jer man si­na rös­ter till­sam­mans tror jag att po­li­ti­ker­na mås­te lyss­na, sä­ger Khad­ra Mu­min.

ANSVARIG. Selu­ah Al­saa­ti hål­ler i ABF Stock­holms ut­bild­ning.

FOTO: JONAS CARLSSON

VA­LAM­BAS­SA­DÖ­RER. Sa­fia Ah­med och Khad­ra Mu­min ska för­sö­ka få folk att rös­ta.

Jonas Carlsson 070-78 78 706 jonas.carlsson@ di­rekt­press.se

GÄSTFÖRELÄSARE. Amal Se­raj för­kla­ra­de oli­ka rö­rel­sers på­ver­kan på Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.