Trygg­hets­mil­jo­ner till Blå Hu­set

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

Ny­li­gen på­träf­fa­des ett va­pen i fri­tids­går­den Blå Hu­set. Nu vill stads­de­len sat­sa 3,4 mil­jo­ner på att gö­ra fri­tids­går­den tryg­ga­re.

Det va­pen­fynd som i mån­dags upp­täck­tes på fri­tids­går­den Blå Hu­set i Tens­ta, ham­na­de i fo­kus när Spånga-Tenstas po­li­ti­ker möt­tes i stads­dels­nämn­den.

Per Kjel­lan­der, stads­dels­di­rek­tör, be­rät­ta­de att stads­de­len va­rit med­ve­ten om att det fanns risk­mo­ment på Blå Hu­set re­dan in­nan va­pen­fyn­det gjor­des. En punkt om trygg­hets­in­ve­ste­ring­ar kopp­la­de till verk­sam­he­ten fanns re­dan på dag­ord­ning­en.

Stads­dels­nämn­den klub­ba­de un­der kväl­len att Spånga-Tens­ta ska an­sö­ka om 3,4 mil­jo­ner kro­nor ur sta­dens trygg­hets­fond för trygg­hets­åt­gär­der i Blå Hu­set.

I an­sö­kan be­skri­ver man bland an­nat att obe­hö­ri­ga rört sig i Blå Hu­set och haft till­gång till nyck­lar.

– Vi har på­bör­jat en över­syn av lås, för det har vi­sat sig att de in­te hål­ler den ni­vån som de be­hö­ver i en sån här verksamhet. Det har ock­så vi­sat sig att det finns oklar­het kring vis­sa nyck­lar, sa Per Kjel­lan­der.

Stads­dels­för­valt­ning­en kom­mer att för­stär­ka trygg­hets­ar­be­tet kring verk­sam­he­ten. Dels ge­nom fy­sis­ka åt­gär­der, men ock­så ge­nom en över­syn av ru­ti­ner.

”Det här är helt oac­cep­ta­belt.”

Ole-Jör­gen Pers­son (M), vice ord­fö­ran­de, fö­reslog trygg­hetska­me­ror och väk­ta­re, som al­ter­na­ti­va in­sat­ser.

– Jag är in­te främ­man­de för att hy­ra in väk­ta­re som kan va­ra i hu­set den tid som verk­sam­he­ten på­går, jag är in­te hel­ler främ­man­de för trygg­hetska­me­ror, sa han.

Att för­valt­ning­en haft in­for­ma­tion om bris­ter­na i Blå Hu­set re­dan in­nan fyn­det, tyck­te Step­han Gull­berg (MP), var skräm­man­de.

– För­valt­ning­en har re­dan be­skri­vit hur vap­net kan tän­kas ha ta­git sig in, i ett do­ku­ment som var klart in­nan vap­net hit­ta­des. Det är ma­ka­bert, sa han.

So­fia White

FOTO: JONAS CARLSSON

NÄMNDMÖTE. Va­pen­fyn­det som gjor­des på en fri­tids­gård dis­ku­te­ra­des av po­li­ti­ker på Spång­a­fol­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.