Po­li­tiskt gräl ef­ter skjut­ning i Kis­ta

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

Ef­ter skjut­ning­en i Kis­ta skrev Mo­de­ra­ter­na ihop en skri­vel­se med för­slag på trygg­hets­ska­pan­de åt­gär­der. Men So­ci­al­de­mo­kra­ter­na kal­lar skri­vel­sen ett po­li­tiskt spel.

Skri­vel­sen skrevs ef­ter skjut­ning­en i Kis­ta nat­ten mot tors­dag i för­ra veckan. I skri­vel­sen un­der­teck­nad av Ben­ja­min Dousa an­kla­gas So­ci­al­de­mo­kra­ter­na för att ha strun­tat i Kis­ta och Akal­la, me­dan allt fo­kus har lagts på Rin­ke­by och Hus­by.

– Den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka led­ning­en har ba­ra pri­o­ri­te­rat Rin­ke­by och Hus­by, trots att po­li­sen be­kräf­tat att bå­de Kis­ta och Akal­la bli­vit vär­re. Det är ett enormt svek mot oss som bor här, sä­ger Ben­ja­min Dousa (M), vice ord­fö­ran­de Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnd.

Men So­ci­al­de­mo­kra­ter­na slår ifrån sig och me­nar att man job­bar med trygg­hets­ska­pan­de åt­gär­der i al­la de­lar av Rin­ke­by-Kis­ta. Stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de El­vir Ka­zi­nic (S) näm­ner fle­ra sa­ker:

– Vi job­bar fö­re­byg­gan­de i al­la stads­de­lar. Vi job­bar nä­ra Kis­ta gal­le­ria, med fäl­ta­re och fri­tids­går­dar. Det här känns mest som ett po­li­tiskt spel av Mo­de­ra­ter­na, sä­ger han.

Mo­de­ra­ter­na pe­kar sär­skilt ut Kis­ta gård som ett ”till­håll för kri­mi­nel­la”. Där vill de se bland an­nat snab­ba på re­no­ve­ring av bygg­na­der. Par­ti­et vill ock­så an­stäl­la am­bu­le­ran­de ord­nings­vak­ter i Kis­ta, Hus­by, Akal­la och Rin­ke­by.

El­vir Ka­zi­nic sä­ger att stads­de­len bru­kar fixa be­lys­ning­en och att sta­den centralt vill ha ord­nings­vak­ter. Dess­utom me­nar han att stads­de­len har ett bra sam­ar­be­te med po­li­sen.

– Mo­de­ra­ter­na kom­mer att få ett skrift­ligt svar från för­valt­ning­en. Vi job­bar med att det ska va­ra en trygg mil­jö, sä­ger El­vir Ka­zi­nic.

Jonas Carlsson

FOTO: YLVA BERG­MAN/KERSTIN GUSTAVSSON

OENSE. Ben­ja­min Dousa (M), till väns­ter, och El­vir Ka­zi­nic (S), till hö­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.