Glöm­da hjäl­tar

Vi i Tensta - - HEJ TENSTA - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­burg@di­rekt­press.se Tf ny­hets­chef

Just nu är li­vet li­te ka­o­tiskt. Bå­de pri­vat och på ar­bets­plat­sen.

Men i des­sa hög­tek­no­lo­gis­ka ti­der ska det väl in­te va­ra nå­got stör­re pro­blem. Det finns sä­kert nå­gon app el­ler blogg att hål­la i han­den. I värs­ta fall får man väl twitt­ra. För drygt 20 år se­dan in­ter­vju­a­de jag vd:n på ett da­ta­fö­re­tag, som då låg i ab­so­lut fram­kant. Det finns in­te kvar läng­re. Upp­köpt, fu­sio­ne­rat el­ler kon­kurs. Vad vet jag?

Hur som helst minns jag att vd:n för­kla­ra­de hur myc­ket tid vi skul­le få över i vårt fram­ti­da di­gi­tal­sam­häl­le. Ja­ha du, nu är fram­ti­den här och är­ligt ta­lat var det fan så myc­ket lug­na­re för 25 år se­dan.

Så vad är det då som bring­ar ord­ning i min ka­o­tis­ka till­va­ro? Jo, gam­la he­der­li­ga post it-lap­par. Vem upp­fann dem? Var­för blev det ing­et No­bel­pris?

Var­dags­hjäl­tar­na har glömts bort i kam­pen om den nu­me­ra gans­ka skam­fi­la­de me­dal­jen och prischec­ken. Po­ta­tis­ska­la­ren, ost­hy­veln, kaffe­filt­ret, post it-lap­par. Enk­la men ge­ni­a­lis­ka var­dagsnä­ra pry­lar vars upp­hovs­män knappt har fått en kru­me­lur i histo­rie­böc­ker­na.

No­bel­pri­set till fol­ket!

Så vad är det då som bring­ar ord­ning i min ka­o­tis­ka till­va­ro?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.