Ah­med Ab­di­rah­man vill ska­pa mö­tes­plat­ser

Vi i Tensta - - NYHETER - Jonas.carlsson@di­rekt­press.se

Vi träf­far Hjul­sta­bon Ah­med Ab­di­rah­man på Stock­holms Han­dels­kam­ma­re i in­ners­tan, där han job­bar med in­teg­ra­tion och nä­rings­liv se­dan hös­ten 2017.

– Jag träf­fa­de Ma­ria Rank­ka (vd) som sa att hon vil­le ta en lunch med mig. Jag trod­de att vi skul­le få Han­dels­kam­ma­ren till Po­li­ti­ker­vec­kan i Jär­va. Men hon sa att hon ha­de en an­nan agen­da. Nu job­bar jag för Han­dels­kam­ma­ren och 25 pro­cent av ti­den får jag an­vän­da till Po­li­ti­ker­vec­kan i Jär­va, sä­ger Ah­med Ab­di­rah­man.

Han är mest känd för att ha star­tat Po­li­ti­ker­vec­kan i Jär­va dit han lyc­kats loc­ka par­ti­le­dar­na för samt­li­ga riks­dags­par­ti­er. Men li­vet för Ah­med bör­ja­de i So­ma­lia 1986. Han minns ett liv fyllt av bå­de gläd­je och sorg.

– Vi var 15 styc­ken i hu­set. Jag minns mor­mors be­rät­tel­ser runt el­dar­na när man satt i hen­nes famn.

– Det kun­de upp­stå en li­ten lo­kal kon­flikt mel­lan två per­so­ner i om­rå­det som väx­te till att in­vol­ve­ra släkt och kla­ner. Jag minns ock­så att det in­te all­tid fanns rent vat­ten. Det var brist på vat­ten och mat, sä­ger han och tilläg­ger att han un­der kri­get var med om många be­grav­ning­ar.

1998 flyt­ta­de han till Sve­ri­ge med sin mam­ma och lil­le­bror. Först ham­na­de han i Rin­ke­by in­nan flytt­las­set gans­ka snabbt gick till Tens­ta al­lé. Här i Sve­ri­ge fanns se­dan ti­di­ga­re hans pap­pa.

– Jag kom in­te ihåg ho­nom. Pap­pa var som en okänd per­son, jag und­ra­de vad det in­ne­bar. Mam­ma ha­de va­rit bå­de som en pap­pa och mam­ma för mig.

En rad hän­del­ser i Ahmeds liv i USA skul­le se­dan le­da fram till idén om en Po­li­ti­ker­vec­ka i Jär­va. Det förs­ta ste­get togs med hans gym­na­sie­pro­jekt på Ross Tens­ta gym­na­si­um om att om­vand­la salt­vat­ten till drick­bart söt­vat­ten. Det­ta gjor­de att han fick be­rät­ta om det på en gym­na­sie­sko­la i USA.

Där­ef­ter som­mar­job­ba­de han som as­si­stent till Rosskon­cer­nens äga­re Court­ney Ross, in­nan han på­bör­ja­de ett års ex­tra gym­na­si­estu­di­er på sam­ma sko­la i USA som han haft sitt vat­ten­fö­re­drag. Alum­ni­verk­sam­he­ten i USA gav en förs­ta tan­ke om det som skul­le le­da till The Glo­bal Vil­lage, som i sin tur skul­le bli grund­bul­ten till Jär­va filmfes­ti­val.

– Jag star­ta­de Tens­ta gym­na­si­um alum­ni 2008 med mid­da­gar med nya och gam­la el­ver. Det hand­la­de om att ska­pa fö­re­bil­der och men­to­rer. Det blev frö­et till The Glo­bal Vil­lage.

Han blev 2013 an­ställd av Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning un­der ett år för att kun­na star­ta upp The Glo­bal Vil­lage som bland an­nat skul­le dri­va Jär­va filmfes­ti­val och an­ord­na fö­re­läs­ning­ar. Någ­ra år se­na­re, ef­ter myc­ket sli­tigt ide­ellt ar­be­te, med att kon­tak­ta par­ti­er, nät­ver­ka och ut­nytt­ja kon­tak­ter, star­ta­de The Glo­bal Vil­lage upp Po­li­ti­ker­vec­kan i Jär­va. Veckan ska lyf­ta frå­gor hos dem som känt sig för­bi­sed­da, som folk i för­or­ten el­ler på lands­byg­den.

– Det hand­lar om att få till ett mel­lan­mänsk­ligt mö­te. Po­li­ti­ker får med sig att ”Ai­cha sa så här” och ”Ali sa så här”. Det blir in­te ”de i för­or­ten” el­ler ”in­vand­rar­na”, sä­ger Ah­med Ab­di­rah­man.

Ni har lyc­kats få dit par­ti­le­dar­na, men hur ska ni lyf­ta be­söksan­ta­let till po­li­ti­ker­vec­kan?

– Vi träf­far många ide­el­la för­e­ning­ar i om­rå­det och job­bar nä­ra en­ga­ge­ra­de män­ni­skor. Allt ar­be­te mås­te bör­ja nå­gon­stans. Det här är en grupp som har känt sig ut­an­för det po­li­tis­ka sam­ta­let. Man ta­lar om dem, in­te med dem. Ett för­tro­en­de ska­par man in­te ba­ra på någ­ra år.

Ha­de du fort­fa­ran­de haft den här käns­lan för att byg­ga bro­ar mel­lan män­ni­skor om du in­te ha­de träf­fat mas­sor av män­ni­skor ute i värl­den?

– Ja, det ha­de jag haft. Jag har all­tid haft ett driv och va­rit ny­fi­ken på män­ni­skor, sä­ger Ah­med Ab­di­rah­man.

Jonas Carlsson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.