Hälso­mäs­san i Rin­ke­by har bli­vit stor

Vi i Tensta - - NYHETER - Jonas Carlsson

Hälso­mäs­san i Rin­ke­by cent­rum bör­ja­de som Hälso­da­gar­na med 20 ak­tö­rer när­va­ran­de. Nu när eve­ne­mang­et hålls för tred­je gång­en in­for­me­rar 40 ak­tö­rer med­bor­gar­na om häl­sa.

Hälso­mäs­san i Rin­ke­by cent­rum 2018 på­går i tre da­gar och sam­lar fle­ra ak­tö­rer in­om häl­sa. Här finns bland an­nat Jär­va psy­ki­a­tri, re­la­tions­våldstea­men i Spång­aTens­ta och Rin­ke­by-Kis­ta Rin­ke­by samt Rin­ke­by vård­cen­tral. Vid en plats sit­ter Yo­nis War­sa­me och får sitt blod­soc­ker un­der­sökt av un­der­skö­ters­kan Ti­na Berg­man, för att un­der­sö­ka ris­ken för di­a­be­tes.

– Jag har hört att man kan få an­fall, så jag vil­le kol­la upp mig själv, sä­ger Yo­nis War­sa­me.

För­u­tom att folk kun­nat un­der­sö­ka sig spe­lar Hälso­mäs­san en stor roll för ak­tö­rer­nas möj­lig­het att nå ut till all­män­he­ten.

– De som va­rit med från förs­ta bör­jan har märkt av ef­fek­ten. Rin­ke­by vård­cen­tral och Jär­va psy­ki­a­tri fått fler be­sö­ka­re. När man för­står ef­fek­ten av att folk upp­skat­tar det och man ser en­ga­ge­mang­et hos folk så blir man glad. Det ger Rin­ke­by cent­rum gott re­nom­mé, sä­ger Isa­bel En­berg, mark­nads­fö­rings­kon­su­lent för Fast­part­ner i Rin­ke­by cent­rum.

Hälso­mäs­san har växt ge­nom att ak­tö­rer som va­rit med be­rät­tat för and­ra ak­tö­rer att mäs­san ex­i­ste­rar. Ge­nom nät­ver­kan­det har de i dag lyc­kats bli dub­belt så sto­ra.

–Det här är tack va­re de som var med från bör­jan. Då har vi fått med stör­re ak­tö­rer som RFSU, sä­ger Isa­bel En­berg.

FOTO: JONAS CARLSSON

IN­FOR­ME­RAR. De­si­ree Bra­no­vici och Ka­rol El­wac från Re­gi­o­nalt can­cer­cent­rum Stock­holm-Got­land tror in­te att folk kan till­räck­ligt myc­ket om e-ci­ga­ret­ters häl­so­ef­fek­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.