Så går det för Jär­vas lo­ka­la fot­bollslag – just nu

Vi i Tensta - - SPORT - Jon­ny Andersson

All­svens­kan har ta­git VM-up­pe­håll, men för lag i läg­re riks­se­ri­er och in­om Stock­holms fot­bolls­för­bund vän­tar up­pe­hål­let först till mid­som­mar. Vi sum­me­rar hur det hit­tills går för någ­ra lo­ka­la lag.

AKROPOLIS IF: Har pre­cis som i fjol 15 po­äng ef­ter åt­ta om­gång­ar. Då låg Akropolis trea vid den­na tid­punkt och i top­pen ru­sa­de Brage. Nu är det Väs­terås SK som fått en luc­ka och fö­re Akropolis lig­ger Carl­stad Uni­ted och As­sy­ris­ka.

Sett till vik­ti­ga in­sat­ser, re­sul­tat, har Kon­stan­ti­nos Pa­na­go­pou­los man­skap be­seg­rat topp­lag på bor­ta­plan. Först Carl­stad och nu se­nast For­ward. Det har la­get igen i höst. Å and­ra si­dan för­svann två po­äng onö­digt hem­ma mot jum­bon Skel­l­ef­teå.

KIS­TA SC: Di­vi­sion 4-la­get över­ras­kar po­si­tivt och är ba­ra två po­äng ef­ter se­ri­e­le­dan­de IFK Ös­terå­ker. Sex vins­ter på åt­ta mat­cher har det bli­vit och det sak­nas ba­ra två mål för ett snitt på tre mål/match. Nu stun­dar dock två tuf­fa mat­cher mot topp­kon­kur­ren­ter. Först mot Jär­fäl­la (fre­dag kväll), se­dan mot Sol­len­tu­na. Där­ef­ter har vi en tyd­li­ga­re bild av Kis­ta SC an­no 2018.

HUS­BY FF: Har det tuf­fa­re än se­ri­e­kon­kur­ren­ten Kis­ta SC. Ny­kom­ling­ar­na in­led­de med fy­ra ra­ka för­lus­ter, men snod­de där­ef­ter en po­äng av Ös­terå­ker. Den po­äng­en följ­des av yt­ter­li­ga­re ett kryss in­nan förs­ta se­gern kom mot Vax­holm.

Med to­talt fem po­äng på sju mat­cher lig­ger HFF trea från slu­tet. RIN­KE­BY UNI­TED: ”Vi ska vin­na se­ri­en” var kla­ra bud­ska­pet in­för sä­song­en. För­vis­so har la­get lagt på ett kol och bör­jat stap­la tre­po­äng­a­re i den mel­lers­ta fy­ran. Pro­ble­met är att Vär­tans IK och Han­vi­kens SK sköl­jer över kon­kur­ren­ter­na och har skaf­fat sig en po­äng­buf­fert till öv­ri­ga.

DIV 5: Var­ken Par­si­an el­ler So­ma­lia Uni­ted har bör­jat bra och lig­ger på und­re hal­van.

FOTO: JON­NY ANDERSSON

JAKT. To­mas Val­des Ver­de­cia har hit­tat mål­for­men och Rin­ke­by klätt­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.