Be­grav­nings­plat­sen i Jär­va ham­nar på ett as­best­berg

Vi i Tensta - - INSÄNDARE -

En nä­ra an­hö­rig till mig fick di­a­gno­sen lung­säckscan­cer för­ra året. I fy­ra fall av fem or­sa­kas den­na can­cer av as­best. Den är en myc­ket lömsk och ag­gres­siv can­cer, in­ku­ba­tions­ti­den är upp till 20–30 år. Min an­hö­rigs can­cer upp­täck­tes så pass ti­digt att ba­ra en av lung­or­na var an­gri­pen. Den in­klu­si­ve lung­säc­ken ope­re­ra­des bort, men över­lev­nads­kam­pen är plåg­sam och ut­gång­en myc­ket osä­ker.

Lo­kal­tid­ning­ar som Vi i Kis­ta har rap­por­te­rat om att Gran­holmstop­pen in­ne­hål­ler sto­ra mäng­der av as­best och and­ra ospe­ci­fi­ce­ra­de mil­jö­gif­ter som kör­des dit på 1960–70-ta­len, då om­rå­det var en ren sopsta­tion. Jär­va­fäl­tet är sålun­da ett na­tur­re­ser­vat in­ne­hål­lan­de en tic­kan­de mil­jö­bomb – Gran­holmstop­pen – som i sitt nu­va­ran­de skick ho­tar ing­en men i hän­der­na på Stock­holms stad och kyr­ko­gårds­för­valt­ning­en in­te ba­ra oss män­ni­skor ut­an he­la krets­lop­pet. Des­sa myn­dig­he­ter spe­lar helt en­kelt rysk rou­lett med oss bo­en­de här.

Å and­ra si­dan – be­ho­vet av be­grav­nings­plat­ser kom­mer nog på grund av des­sa to­talt van­sin­ni­ga och an­svars­lö­sa pla­ner bli skri­an­de så det är nog bäst att ta he­la Jär­va­fäl­tet i be­sitt­ning! Men, al­la bo­en­de run­tom­kring: se till att di­a­ri­e­fö­ra när riv­ning­en av Gran­holmstop­pen bör­jar, för er­sätt­nings­skyl­di­ga för fram­ti­da svå­ra sjuk­do­mar är Stock­holms stad och kyr­ko­gårds­för­valt­ning­en. Och då är det myc­ket sto­ra be­lopp det hand­lar om!

be­sluts­fat­ta­re

Tre frå­gor i ären­det:

Frå­ga 1: Kan ni ga­ran­te­ra en hund­ra pro­cent sä­ker sa­ne­ring för Jär­va­fäl­tets fram­tid – och även för de som ut­för ar­be­tet?

Frå­ga 2: Hur myc­ket kom­mer sa­ne­ring­en att kos­ta oss skat­te­be­ta­la­re? Det är näm­li­gen vi som be­ta­lar no­tan.

Frå­ga 3: Vart ska allt mil­jö­far­ligt av­fall från ta vägen? Frak­tas det till nå­got fat­tigt land i Afri­ka el­ler i Asi­en?

till

Des­sa myn­dig­he­ter spe­lar helt en­kelt rysk rou­lett med oss bo­en­de här.

An­na-Ma­ria Ing­erö

FOTO: MATS LÖF/ARKIV

PARKEN. Nu di­sc­golf­park, snart be­grav­nings­plats, till in­sän­dar­skri­ben­tens fa­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.