11–15 JU­NI

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Trä­na med Cir­kus Cir­kör Vec­ka 24, mån­dag den 11 ju­ni till och med fre­dag den 15 ju­ni. Mel­lan kl 9–10,30 trä­nar 7–9 åring­ar. Ny­cir­kus mel­lan kl 11–13 trä­nar 10 åring­ar och upp­åt. Ny­cir­kus­kur­sen är fem da­gar lång. Ej en­sta­ka da­gar. Du får möj­lig­het att trä­na cir­kus­kons­ter som jong­le­ring, ak­ro­ba­tik, lin­dans med me­ra på ett lust­fyllt sätt. Till­sam­mans med tryg­ga ny­cir­kuspe­da­go­ger­na får du möj­lig­het att ut­veck­la di­na fär­dig­he­ter. Plat­sen är Jär­va Fol­ket Park – Eg­ge­by Gård. Lo­ka­len he­ter Te­a­ter­la­dan. För mer in­for­ma­tion se: www.fa­ce­book.com/eg­ge­by el­ler www.eg­ge­by.se. Gra­tis. Fö­ran­mä­lan krävs. Be­grän­sat an­tal plat­ser. An­mä­lan till cir­kus@eg­ge­by.se el­ler te­le­fon 08-752 09 10 Kläd­sel: Mju­ka klä­der och gym­nas­tik­skor samt vat­ten­flas­ka. Gär­na hårsnodd om du har långt hår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.