Här ska­pas ge­men­skap för äld­re

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Jonas Carls­son jonas.carls­son@di­rekt­press.se

Det var glad stäm­ning när Kis­ta ak­ti­vi­tets­cen­ter in­vig­des. Här ska äld­re kun­na sam­las för att kän­na ge­men­skap.

Kis­ta ak­ti­vi­tets­cen­ter slår upp por­tar­na un­der ju­ni må­nad. Det kom­mer att bju­das på en mängd ak­ti­vi­te­ter för äld­re över 65 år. Allt­i­från gym­pa, chi-gong, na­gel­vård och pro­me­na­der till it-hjälp. Ak­ti­vi­tets­cent­ret har till och med en egen bi­o­graf och ett rum in­rett som en sol­strand där det går att ”so­la”. De äld­re får va­ra med och be­stäm­ma om vad ska hän­da fram­ö­ver.

– Ni be­stäm­mer in­ne­hål­let, sa stads­dels­di­rek­tör Ul­la Thorslund vid invigningen.

Ingrid Bränn­ström är av­del­nings­chef på Rin­ke­byKis­ta stads­dels­för­valt­ning. Hon lyf­ter fram vik­ten av att äld­re rör på sig. Även om al­la över 65 år är väl­kom­na, så tror hon att det nya ak­ti­vi­tets­cent­ret kan va­ra ett bra sätt för många en­sam­ma att kom­ma ut och kän­na ge­men­skap med varand­ra. De träf­far helt en­kelt folk i sam­ma si­tu­a­tion.

– De äld­re är väl­digt po­si­ti­va och gla­da för det här, sä­ger Ingrid Bränn­ström.

Ak­ti­vi­te­ter­na är kost­nads­fria.

– Kafé­et är till själv­kost­nads­pris, men al­la and­ra ak­ti­vi­te­ter är gra­tis, sä­ger Ingrid Bränn­ström.

Kis­ta ak­ti­vi­tets­cen­ter be­hö­ver in­te bli den en­da av sitt slag i Rin­ke­by-Kis­ta.

– Vi hål­ler på och kol­lar upp om vi kan öpp­na upp fler ak­ti­vi­tets­cen­ter, sa El­vir Ka­zi­nic (S), stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de, in­nan han klipp­te ban­det un­der invigningen.

”De träf­far helt en­kelt folk i sam­ma si­tu­a­tion.”

FO­TO: JONAS CARLS­SON

GLATT. Stäm­ning­en var god un­der invigningen av Kis­ta ak­ti­vi­tets­cen­ter när grup­pen Svens­sons Tre­ooo spe­la­de Be­at­les låt ”Cant buy me lo­ve”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.